AOV vergelijking

Vergelijking Flexibele AOV met UWV vrijwillige verzekering

De vergelijking Flexibele AOV met UWV vrijwillige verzekering is gebaseerd op de verschillen in de AOV polisvoorwaarden

  1/2 Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/2 UWV Vrijwillige verzekering
 Model 190 (21 326 076) 07-2016
 Arbeidsongeschiktheidscriterium
 Verzekerde ongeschikt volgens rubriek A  beroepswerkzaamheden  passende werkzaamheden
 Verzekerde ongeschikt volgens rubriek B  beroepswerkzaamheden of passende werkzaamheden afhankelijk van keuze verzekerde  passende werkzaamheden
 Omvang van de uitkering
 25% tot  35% arbeidsongeschikt   30% van de jaarrente   0% van de jaarrente
 35% tot  45% arbeidsongeschikt   40% van de jaarrente  28% van het verzekerd dagloon na 2 jaar vrijwillige ziektewet
 45% tot  55% arbeidsongeschikt   50% van de jaarrente  35% van het verzekerd dagloon na 2 jaar vrijwillige ziektewet
 55% tot  65% arbeidsongeschikt   60% van de jaarrente  42% van het verzekerd dagloon na 2 jaar vrijwillige ziektewet
 65% tot  80% arbeidsongeschikt   75% van de jaarrente  50,75% van het verzekerd dagloon na 2 jaar vrijwillige ziektewet
 80% tot 100% arbeidsongeschikt  100% van de jaarrente  70% van het verkzekerde dagloon indien 100% arbeidsongeschikt in de eerste 2 jaar (vrijwillige ziektewet), daarna 70% van het verzekerde dagloon vanaf 80% arbeidsongeschiktheid
 Duur van de uitkering  tot overeengekomen eindleeftijd  tot pensioenleeftijd
 Inkomenstoets  nee alleen bij aanvraag  ja
 Correctiebepaling bij arbeidsongeschiktheid  nee  ja
 Voorlopige dekking
 Aantal maanden voorlopige dekking  max 30 dagen meeverzekerd  geen voorlopige dekking
 Door welk toedoen  ao door ongeval en ziekte  geen voorlopige dekking
 Maximale uitkering  maximaal € 55.000,00  niet van toepassing
 Sluimerdekking  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen of tijdelijk in loondienst  geen
 Overbruggingsregeling/Inlooprisico bij oversluiten  max 5 maanden meeverzekerd  niet verzekerd
 Wachttijd
 Maximale wachttijd-onderbreking  1 maand  4 weken
 Optierecht
 Maximale stijging jaarrente zonder medische waarborg  10% van de jaarrente per jaar  geen
 Periode waarin men arbeidsgeschikt moet zijn geweest  half jaar voorafgaand aan optiedatum  op de optiedatum
 Aantal keer verhoging mogelijk  ieder moment  1 keer per jaar
 Zwangerschap
 Uitkering  jaarrente rubriek A  verzekerde daguitkering
 Minimale periode verzekerd voor bevallingsdatum  1 jaar  niet van toepassing
 Alleen als rubriek B ook meeverzekerd  nee  niet van toepassing
 Extra uitkering/vergoeding
 Vergoeding voor contra-expertise (geen arbitrage)  volledige vergoeding tot kosten eigen expert, kosten daarboven in overleg met maatschappij  geen vergoeding
 Vergoeding voor periodiek geneeskundig onderzoek  1 keer per 3 jaar  geen vergoeding
 Vergoeding voor her- en/of omscholing  volledig na toestemming  geen vergoeding
 Vergoeding voor revalidatie  volledig na toestemming  geen vergoeding
 Vergoeding voor arbeidsdeskundige hulp  volledig  geen vergoeding
 Vergoeding voor rechtsbijstand  max € 7.500,00  geen vergoeding
 Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval  2 keer jaarrente rubriek A  geen uitkering
 Uitkering bij overlijden van verzekerde na ongeval  de verzekerde jaarrente  geen uitkering
 Uitkering bij adoptie kind  30 maal het verzekerde dagbedrag indien eigen risico van maximaal 90 dagen  geen uitkering
 Vergoeding hulpverlening buitenland  kosten van repatriëring  geen vergoeding
 Geldigheidsgebied
 Bij stationering in buitenland  indien langer dan 6 maanden alleen na toestemming  nee
 Uitsluitingen
 Ongeval terwijl alcohol gebruikt  uitgesloten bij verkeersongeval indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien overmatig gebruik
 Motorongeval tenzij meeverzekerd  uitgesloten indien bestuurder jonger dan 23 jaar  niet uitgesloten
 Gevaarlijke sporten  niet uitgesloten  uitgesloten
 Staken beroepswerkzaamheden medisch beroep i.v.m. besmetting  uitgesloten indien HIV of Hepatitis B  uitgesloten
 Opzegging
 Contractduur  3 jaar (1 jaar ook mogelijk tegen premietoeslag, 5 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)  geen
 Opzegtermijn  dagelijks opzegbaar tijdens eerste contractduur, daarna dagelijks opzegbaar per maand  dagelijks
 Einde uitkering
 Recht op uitkering bij beëindiging verzekering  uitkering loopt door behalve bij:

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken, misleiding en fraude

– automatisch stoppen van verzekering

 recht op uitkering vervalt
 Bij bereiken eindleeftijd  eerste van de maand volgend op bereiken eindleeftijd  dag bereiken eindleeftijd
 Overlijden indien kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  1 volledige maand na de dag van overlijden
 Overlijden indien geen kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  1 volledige maand na de dag van overlijden
 Vrijstelling/restitutie
 Premievrijstelling in laatste verzekeringsjaar  ja, premie rubriek A en B  nee
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja
 Restitutie bij beëindiging  ja  nee
 Restitutie bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  nee
 Restitutie bij overlijden  ja  nee
 Bijzonderheden
 De Amersfoortse verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde indien deze:

· In Nederland woonachtig is.

· Niet ouder is dan 55 jaar.

· Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd.

 

De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits de ingangsdatum op of na de verzenddatum van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring ligt en het volledig ingevulde aanvraagformulier en gezondheidsverklaring na ondertekening binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen.

De Amersfoortse verleent deze voorlopige dekking ook als het volledig ingevulde aanvraagformulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse ontvangen is. De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, zijn uitgevoerd. De Amersfoortse behoudt zich het recht voor om na ontvangst van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen. De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerde jaarrente(s) tot maximaal € 55.000,-. Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is verzonden.

 

Bij arbeidsongeschiktheid wordt in overleg met verzekerde de aanpassingen van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf en de re-integratiemogelijkheden onderzocht.

 

Herstel van de verzekering

Tot één jaar nadat de verzekering geheel of gedeeltelijk is vervallen wegens tijdelijk stoppen met werkzaamheden die bij het verzekerde beroep horen heeft verzekerde het recht binnen een maand de verzekering zonder geneeskundige waarborgen in kracht te doen herstellen

 

Aanvangskorting flexibel in te vullen.

In drie jaar tijd kan een totaal van 60% korting verdeeld worden met een minimum van 5% per jaar. Bijvoorbeeld 30% in het eerste jaar, 25% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. Voor startende ondernemers jonger dan 36 jaar geldt een aanvangskorting van 90% in de eerste 3 jaar.

 

Aanvangskorting in te ruilen voor doorlopende korting

De aanvangskorting kan worden vervangen door een doorlopende korting van 7,5%. Voor startende ondernemers jonger dan 35 jaar geldt hierbij in de eerste 3 jaar een extra korting van 10% per jaar.

 

Aanvullende dienstverlening:

De maatschappij zoekt alternatieven zoals behandeling in een andere kliniek, privékliniek of in het buitenland als een medische behandeling door de wachtlijstproblematiek wordt uitgesteld.

 

Een verhoogde uitkeringsdrempel geldt alleen bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval is de uitkeringsdrempel altijd 25%.

 

Twee maal per 3 jaar wordt de verzekerde uitgenodigd om deel te nemen aan het preventieprogramma van De Amersfoortse. Het preventieprogramma is bedoeld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de gezondheid van de verzekerde te bevorderen.

 

Bij rubriek B kan als criterium ook gekozen worden voor passende arbeid waarbij er 10% korting op de premie wordt verleend.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.