AOV vergelijking

TAF AOV

AOV met advies   AOV vergelijking

TAF GoedGezekerd AOV

Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand het enige vangnet. Gelukkig kunt u zich verzekeren met de flexibele en scherp geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering van TAF. U beslist welke financiële bescherming u nodig heeft, wij regelen het snel en goed voor u.

U verzekert zich zoals u dat wilt

Met de TAF GoedGezekerd AOV heeft u zelf de touwtjes in handen. U kiest zelf hoe u de risico’s afdekt die u niet wilt nemen. Dat kan bij TAF tegen de beste voorwaarden. Want stel dat u iets overkomt, dan wilt u het goed geregeld hebben.

Scherpe premie

De premie van de verzekering is afhankelijk van uw leeftijd, beroep, looptijd en de keuzes die u maakt bij aanvang van de verzekering. Geen ondernemer is hetzelfde en elke situatie is anders. Daarom bepaalt u op verschillende onderdelen zelf hoe u zich verzekert. Zo betaalt u met de TAF GoedGezekerd AOV nooit te veel premie. Vraag bij uw financieel adviseur een offerte aan. Hij rekent snel en eenvoudig uit wat uw premie per maand of jaar bedraagt in uw specifieke situatie. (let op! Naar aanleiding van een medische beoordeling of veranderingen in wet- of regelgeving kan de premie veranderen.)

Hoge premiekorting

De premies van TAF behoren al tot de scherpste van Nederland. U krijgt de aantrekkelijke premiekorting tijdens de eerste drie jaar van de looptijd er nog eens bovenop. Deze korting geldt voor alle nieuwe verzekerden en maakt het ook voor startende ondernemers mogelijk om een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. In het eerste jaar is de premiekorting 30%, in het tweede jaar 20% en in het derde jaar 10%. Vanaf het vierde jaar betaalt u de volledige premie.

Verzekerd bedrag

U kiest een verzekerd bedrag van minimaal € 100,- en maximaal € 5.000,- per maand. Hierbij geldt dat dit bedrag bij aanvang van de verzekering niet hoger mag zijn dan 100% van uw aantoonbare vaste maandelijkse lasten vermeerderd met € 750,- voor persoonlijke niet-aantoonbare vaste maandlasten. Verzekert u meer dan € 2.500,- per maand, dan kan dit alleen als het verzekerd bedrag niet meer is dan 85% van uw gemiddelde bruto-inkomen over de 3 kalenderjaren voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering. Wilt u gedurende de looptijd het verzekerd bedrag aanpassen? Geen probleem, het verzekerd bedrag is eenvoudig tussentijds te wijzigen. Tot 10% van het verzekerd bedrag is dit zelfs mogelijk zonder medische gegevens.

U kiest zelf hoe goed verzekerd u wilt zijn. Dat betekent dat u zelf bepaalt hoe lang u een uitkering uit uw verzekering nodig heeft als u arbeidsongeschikt raakt, hoe lang u wilt wachten voordat uw uitkering ingaat en vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage u een uitkering wilt ontvangen. Hoe korter de uitkeringsduur, hoe langer de wachttijd en hoe hoger de uitkeringsgrens, hoe goedkoper uw verzekering! Kortom, volledige flexibiliteit en de beste prijs voor uw situatie.

Uitkeringsduur

Hoeveel tijd heeft u nodig om weer op de been te komen als u arbeidsongeschikt raakt? Als u niet zit te wachten op een uitkering tot aan uw pensioen, die uw verzekering onnodig duur maakt, kiest u simpelweg een kortere uitkeringsduur. Wellicht heeft u genoeg aan een uitkering van een paar jaar die u de tijd geeft om weer aan de slag te komen, uw bedrijf weer in goede banen te leiden of om uzelf bijvoorbeeld om te scholen als u uw huidige beroep niet meer zou kunnen uitvoeren. U kiest de uitkeringsduur die bij u past: 2, 5 of 10 jaar. Als u geen enkel risico wilt lopen, kunt u ook kiezen voor een uitkeringsduur tot het einde van de looptijd van de verzekering.

Wachttijd

Afhankelijk van de financiële buffer die u beschikbaar heeft om de eerste periode van arbeidsongeschiktheid te overbruggen, kiest u een eigenrisicoperiode of wachttijd. Uw uitkering uit de TAF GoedGezekerd AOV gaat in na de gekozen wachttijd. U kunt kiezen voor een wachttijd van 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen.

Uitkeringsgrens

Ook bepaalt u zelf vanaf welk percentage van arbeidsongeschiktheid u een uitkering wilt ontvangen. Hoe lager het percentage dat u kiest, hoe hoger uw premie. Uw keuzemogelijkheden: vanaf 25%, 35%, 45%, 55%, 65% of 80% arbeidsongeschiktheid. Bent u arbeidsongeschikt voor 80% of meer dan bedraagt de uitkering het volledige verzekerde maandbedrag. Bij een lager arbeidsongeschiktheidspercentage ontvangt u een uitkering naar rato.

Looptijd

Hoe lang u zich wilt verzekeren, bepaalt u zelf. Dat kan al vanaf 5 jaar. De verzekering eindigt uiterlijk op uw 67e verjaardag.

Indexering verzekerd kapitaal

U heeft de mogelijkheid om het verzekerd maandbedrag per jaar te laten stijgen met een vooraf aangegeven percentage tussen 0,5% en 3%. Hiermee voorkomt u dat het verzekerd maandbedrag in de toekomst onvoldoende is als gevolg van inflatie. Als u kiest voor indexering, dan stijgt ook uw premie jaarlijks met hetzelfde vaste percentage. Uiteraard betekent dit ook dat het maandelijks verzekerd bedrag na overlijden indexeert met hetzelfde percentage.

Premie en voorwaarden

De premie betaalt u per maand of per jaar. Sommige gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor uw verzekering, zoals wijziging van uw beroep of werkzaamheden of van uw inkomen. Geeft u deze wijzigingen altijd direct door aan TAF. Wij informeren u over de consequenties van de wijziging. Deze verzekering kan jaarlijks worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

Mag TAF de premie en/of voorwaarden tussentijds wijzigen?

Als het nodig is mogen wij de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering groepsgewijs of voor alle verzekerden aanpassen. Dit heet een en bloc wijziging. Zo een wijziging is uitzonderlijk, maar kan wel eens voorkomen. Een voorgenomen wijziging voeren wij in principe door per 1 september, maar kan ook op een ander moment plaatsvinden. Bijvoorbeeld in het geval van een wetswijziging of voor een gezonde bedrijfsvoering in het belang van de bescherming van al onze verzekerden. U wordt hier uiterlijk vier weken van te voren over geïnformeerd. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan mag u de verzekering opzeggen per de wijzigingsdatum.

Belasting

U kunt kiezen of u de premie wel of niet aftrekbaar wilt maken van de inkomstenbelasting. Kiest u ervoor om de premie niet fiscaal in Box 1 te laten verrekenen, dan zijn uw uitkeringen onbelast en krijgt u ze netto uitbetaald. Wat het voordeligste voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Laat u daarom goed voorlichten door uw adviseur.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid

In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid vindt beoordeling plaats op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan een jaar, dan vindt beoordeling plaats op basis van passende arbeid of beroepsarbeid, afhankelijk van uw keuze bij het afsluiten van de verzekering. Valt uw beroep in de zwaarste klasse (klasse 5) dan kunt u niet kiezen voor beroepsarbeid maar is het criterium altijd passende arbeid. Valt uw beroep in klasse 4, dan wordt uw keuze voor het criterium beroepsarbeid automatisch aangepast naar passende arbeid op het moment dat u 60 wordt. Uiteraard wordt de premie dan ook naar beneden aangepast.

Inloopperiode

De eerste 30 dagen na de ingangsdatum van uw verzekering is er alleen dekking als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een ongeval. Na die eerste 30 dagen is er zowel ongevallen- als ziektedekking. Er is geen maximum aan het totale bedrag dat wij per polis uitkeren.

Zorg voor uw nabestaanden

De TAF GoedGezekerd AOV bevat een standaard overlijdensrisicodekking. Komt u tijdens de looptijd van de verzekering te overlijden dan zijn uw nabestaanden optimaal beschermd. U hoeft hier niets voor te doen en ook niets extra’s voor te betalen. Uw dierbaren ontvangen standaard namelijk 12 maanden lang een uitkering ter hoogte van het verzekerde maandbedrag. U kunt er ook voor kiezen om deze dekking uit te breiden naar een langere uitkeringsperiode van 2, 5 of 10 jaar of zelfs tot het einde van de looptijd van de verzekering. Hier betaalt u uiteraard extra premie voor. Voor de nabestaandendekking gelden aanvullende polisvoorwaarden. De eerste drie jaar van de looptijd van de verzekering geldt de nabestaandendekking alleen bij overlijden als gevolg van een ongeval

TAF GoedGezekerd AOV in één oogopslag

De TAF GoedGezekerd AOV is de flexibele en scherpgeprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering. U regelt op eenvoudige en transparante wijze bescherming tegen de negatieve financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid. U verzekert zich zoals u dat wilt.

  • Verzekerd maandbedrag van minimaal € 100,- tot maximaal € 5.000,-.
  • Standaard nabestaandendekking meeverzekerd. Bij overlijden ontvangen nabestaanden een uitkering van 12 keer het verzekerd maandbedrag. Verlengen naar 2, 5, 10 jaar of tot het einde van de looptijd is tegen extra premie mogelijk.
  • Naar keuze jaarlijkse verhoging van het verzekerd bedrag met 10% zonder dat er aanvullende medische gegevens nodig zijn.
  • Verzekerd bedrag jaarlijks te verlagen met 25%, dus altijd aan te passen aan actuele ontwikkelingen bij u of uw bedrijf.
  • Mogelijkheid van indexering van het verzekerd bedrag en/of de uitkering met een percentage tussen 0,5% en 3% per jaar. De premie indexeert mee. n Verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid en overlijden tot maximaal de 67e verjaardag.
  • Wachttijd zelf te bepalen: 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen. n Uitkeringsduur zelf te bepalen: 2, 5, 10 jaar of tot het einde van de looptijd van de verzekering. n Uitkeringsgrens zelf te bepalen: vanaf 25%, 35%, 45%, 55%, 65% of 80% arbeidsongeschiktheid.
  • Mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald op basis van beroepsarbeid in het 1e jaar. Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid keus uit beroepsarbeid of passende arbeid als beoordelingscriterium.
  • Looptijd van de verzekering: minimaal 1 jaar, maximaal 49 jaar.
  • Geen maximum totaal uit te keren bedrag per polis. n Premie nooit onnodig hoog, altijd op basis van uw specifieke situatie. n Eerste drie jaar aantrekkelijke premiekorting.
  • De TAF GoedGezekerd AOV is een sommenverzekering. Uw recht op uitkering is echter wel afhankelijk van uw inkomen en uw aangetoonde vaste maandlasten.

Eenvoudige en transparante acceptatie

TAF staat voor eenvoud en transparantie. Zo zijn onze voorwaarden opgesteld en zo zijn onze procedures ingericht. Daarmee weet u altijd waar u aan toe bent. De acceptatie vindt plaats op basis van een gezondheidsverklaring. De gezondheidsverklaring wordt beoordeeld door een onafhankelijk medisch adviseur. Het kan zijn dat de medisch adviseur aanvullende informatie nodig heeft of een medische keuring adviseert naar aanleiding van uw antwoorden in de gezondheidsverklaring. De medisch adviseur neemt dan contact met u op.

Na de beoordeling van alle informatie geeft de medisch adviseur ons een advies over uw acceptatie. U wordt ofwel zonder meer geaccepteerd, ofwel onder bepaalde voorwaarden zoals een premieopslag of een uitsluiting van bepaalde aandoeningen. Als het risico te groot is, wordt uw aanvraag afgewezen.

Na het advies van de medisch adviseur ontvangt u de polis binnen enkele dagen. Zijn er beperkingen op basis van het advies van de medisch adviseur dan vindt u deze terug op het polisblad. Zo is het zowel voor u als voor TAF altijd duidelijk wat wel en niet onder de dekking van de verzekering valt