AOV vergelijking

Klaverblad AOV

AOV met advies   AOV vergelijking

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering past het beste bij u?

Arbeidsongeschiktheid kan grote financiële gevolgen hebben. Als ondernemer kunt u dit risico verzekeren met de arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV van Klaverblad. Flexibele-aov.nl zorgt voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Als u zelfstandig ondernemer bent, moet u zelf regelen dat u een terugval in inkomen opvangt. En dat uw bedrijf kan blijven bestaan. Daarom heeft u een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. U heeft bij Klaverblad de keuze uit drie varianten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Royaal Plus AOV, Royaal AOV en Royaal Opstap AOV van Klaverblad

Het verschil hiertussen is de manier waarop de verzekeraar u weer aan het werk proberen te helpen, de manier waarop we uw uitkering vaststellen en hoe lang u maximaal een uitkering krijgt.

Royaal Plus AOV

Als u arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u hulp om weer binnen uw eigen bedrijf aan het werk te gaan. U hoeft geen ander werk te doen dan uw eigen werk, ook al zou u dit kunnen. Een uitkering wordt gebaseerd op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. De uitkering duurt maximaal tot de door u gekozen eindleeftijd.

Royaal AOV

Als u arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u hulp om weer binnen uw bedrijf aan het werk te gaan. Als dit niet lukt, dan helpen wij u werk te vinden buiten uw bedrijf. De eerste drie jaar ontvangt u een uitkering op basis van de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Daarna baseert Klaverblad uw uitkering op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep en de arbeidsongeschiktheid voor uw nieuwe beroep. Hiervan neemt de verzekeraar het gemiddelde. Kunt u wel ander werk doen, maar geen ander werk vinden? Dan houdt u een uitkering op basis van uw eigen beroep. De uitkering duurt maximaal tot de door u gekozen eindleeftijd.

Royaal Opstap AOV

De Royaal Opstap AOV heeft dezelfde voorwaarden als de Royaal Plus AOV, maar met een maximale uitkeringsduur van vijf jaar. Hierdoor is de premie flink lager dan bij een ‘gewone’ arbeidsongeschiktheidsverzekering. U kunt binnen drie jaar na het afsluiten van deze verzekering eenvoudig overstappen naar de Royaal Plus AOV.

Andere verschillen

Er zijn enkele andere verschillen tussen de Royaal Plus AOV en de Royaal AOV enerzijds en de Royaal Opstap AOV anderzijds. Voor een belangrijk deel hebben deze te maken met de keuzemogelijkheden die u heeft. Graag zetten we de belangrijkste verschillen voor u op een rij.

Royaal AOV en Royaal Plus AOV Royaal Opstap AOV
Eindleeftijd.
Dit is de leeftijd waarop de verzekering stopt.
U kiest zelf de eindleeftijd: 58, 60, 62, 65 of 67 jaar. Klaverblad bepaalt de eindleeftijd op basis van uw beroep.
Uitkeringsduur.
Dit is hoe lang u een uitkering krijgt.
Tot maximaal de eindleeftijd. Maximaal 5 jaar.
Eigenrisicotermijn.
Dit is hoe lang het duurt voordat uw uitkering ingaat nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt.
U kiest: 14, 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. U kiest: 14, 30, 60 of 90 dagen.
Indexering mogelijk?
Hierbij stijgt het verzekerde bedrag automatisch mee met de consumentenprijzen.
Ja Ja
Jaarlijks stijgende uitkering mogelijk?
Hierbij stijgt uw uitkering elk jaar met 2% en blijft uw koopkracht op peil.
Ja
Optierecht.
U mag het verzekerde bedrag tot uw 56ste elk jaar met 10% verhogen, zonder keuring of gezondheidsverklaring.
Ja Ja

Productwijzer AOV

Meer algemene informatie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vindt u in de verzekeringskaarten van Klaverblad:

AOV Advies

Wilt u advies over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem dan contact op met onze adviseur inkomensverzekeringen?

Premie

Bij de Royaal Plus AOV en de Royaal AOV heeft u de keuze uit twee tarieven:

Standaardtarief

De premie blijft gelijk tijdens de looptijd van de verzekering.

Combinatietarief

De premie loopt op tijdens de looptijd van de verzekering.

Bij de Royaal Opstap AOV verloopt het tarief als volgt:

De premie stijgt ieder jaar. Behalve de laatste vijf jaar voor de eindleeftijd. Dan daalt de premie juist.

Vragen

Wat houdt de Royaal AOV in?

De Royaal AOV biedt de eerste drie jaar van arbeidsongeschiktheid een uitkering op basis van arbeidsongeschiktheid voor de eigen beroepswerkzaamheden. In die drie jaar wordt de verzekerde begeleid bij zijn terugkeer naar een functie binnen het bedrijf. Blijkt dit na twee jaar onmogelijk dan gaat de begeleiding verder, namelijk naar mogelijkheden buiten het bedrijf die passen bij de opleiding en werkervaring van de verzekerde. Na drie jaar wordt de uitkering vastgesteld op basis van het gemiddelde van de mate van arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep en de mate van arbeidsongeschiktheid na de gerealiseerde terugkeer op de arbeidsmarkt binnen of buiten het eigen bedrijf.

Wat houdt de Basis AOV in?

De Basis AOV biedt het eerste jaar een uitkering op basis van arbeidsongeschiktheid voor de eigen beroepswerkzaamheden. Na een jaar wordt de uitkering gebaseerd op de mate van ongeschiktheid voor de arbeidsmogelijkheden die hij nog heeft, gezien zijn opleiding en werkervaring, en die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden. Is de uitkomst van deze vaststelling 25% of meer dan wordt alleen nog rekening gehouden met passende mogelijkheden binnen het eigen bedrijf. Ook als de verzekerde bij aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid 55 jaar of ouder is, wordt voor de vaststelling van de uitkering slechts gekeken naar de mogelijkheden binnen het eigen bedrijf.

Wat is het verschil tussen beide soorten AOV’s?

Het grote verschil tussen de Royaal AOV en de Basis AOV is de manier waarop de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld.

Bij de Royaal AOV is de uitkeringen de eerste drie jaar gelijk aan de mate van arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep. Ook als u inkomsten heeft uit andere werkzaamheden, worden deze niet gekort op uw uitkering. Als u na drie jaar geen nieuw beroep heeft gevonden, blijft deze uitkering gelden. Heeft u na drie jaar wel een nieuw beroep en inkomen? Dan wordt voor de uitkering gekeken in hoeverre u arbeidsongeschikt bent voor het oude en het nieuwe beroep.

Bij de Basis AOV wordt in het eerste jaar gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep, ook als er andere inkomsten zijn. Vanaf het tweede jaar wordt de uitkering vastgesteld op basis van mogelijkheden gezien uw opleiding en werkervaring bij u passen. Blijkt u op basis daarvan minstens 25% arbeidsongeschikt te zijn, dan wordt voor de uitkering gekeken naar passende werkzaamheden binnen het eigen bedrijf.

Wat is het verschil tussen het combinatie- en het standaardtarief?

Bij het combinatietarief is de premie die u betaalt, afhankelijk van uw leeftijd. Op het moment dat ue een jaar ouder wordt, stijgt de premie. Vanaf een bepaalde leeftijd blijft de premie gelijk tot de einddatum van de verzekering. Voordeel van het combinatietarief is dat u op een jongere leeftijd een lagere premie betaalt. Op latere leeftijd betaalt u echter meer premie.

Bij het standaardtarief is de premie die u betaalt de hele looptijd gelijk. Bij het afsluiten van de verzekering wordt de premie vastgesteld op basis van uw leeftijd op dat moment. De premie verandert daarna alleen nog als het verzekerde bedrag wijzigt of als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van het optierecht.

Welk bedrag mag ik verzekeren?

Klaverblad Verzekeringen verzekert maximaal 80% van uw inkomen. Het maximum verzekerde bedrag is € 85.000,-.

Wat is een eigenrisicotermijn?

Een eigenrisicotermijn is de eerste periode van iedere ziekmelding die voor eigen rekening komt. De minimale eigenrisicotermijn bedraagt 14 dagen, maar u kunt ook kiezen voor een langere eigenrisicotermijn. Een langere eigenrisicotermijn resulteert in een lagere premie. Voor sommige risicovolle beroepen geldt een minimale eigenrisicotermijn van 30 dagen.

Wat is de eindleeftijd?

Bij het bereiken van de eindleeftijd stopt de verzekering. U kunt zelf kiezen tot welke leeftijd u verzekerd wilt blijven. Een lagere eindleeftijd resulteert in een lagere premie. Voor sommige risicovolle beroepen geldt een gemaximeerde eindleeftijd.

Wat houdt indexering van het verzekerd bedrag in?

Het is mogelijk om uw verzekerd bedrag op peil te houden door de index mee te verzekeren. Jaarlijks wordt dan uw verzekerd bedrag aangepast aan de prijsindex van de gezinsconsumptie zodat u er in koopkracht niet op achteruit gaat door de jaren heen. Op het moment dat u één jaar arbeidsongeschikt bent, stopt de indexering. Vanaf één jaar na herstel kunt u aangeven dat de indexering weer op de polis geplaatst dient te worden.

Wat houdt de jaarlijks stijgende uitkering in?

Door de jaarlijks stijgende uitkering mee te verzekeren, wordt de hoogte van uw uitkering jaarlijks met 2% verhoogd. Hierdoor gaat u er in koopkracht zo min mogelijk op achteruit. De jaarlijks stijgende uitkering kan alleen worden gekozen in combinatie met de indexering van het verzekerd bedrag.

Wat is het optierecht?

Met het optierecht heeft u het recht om jaarlijks uw verzekerd bedrag met maximaal 5% te verhogen, zonder dat u hiervoor een aanvraagformulier met gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. Zo kunt u uw verzekerd bedrag gemakkelijk aanpassen aan de groei van uw bedrijf.

Krijg ik korting als ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit?

Ja, indien u voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Klaverblad Verzekeringen afsluit, heeft u recht op een royale instapkorting. Deze premiekorting bedraagt 30% in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar.

Wanneer moet ik gekeurd worden?

Als u ouder bent dan 45 jaar moet u gekeurd worden. Ook is een keuring noodzakelijk als het aangevraagde verzekerd bedrag hoger is dan € 50.000,-.

Wanneer is een aanvullend bloedonderzoek noodzakelijk?

Een aanvullend bloedonderzoek is noodzakelijk als het totale verzekerde bedrag, inclusief de bedragen die bij een andere maatschappij zijn verzekerd, hoger is dan € 36.500,- én ook een keuring noodzakelijk is.

Wat moet ik doen als ik geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

Zodra u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, moet u contact opnemen met uw assurantieadviseur, of als u direct bij ons bent verzekerd met Klaverblad Assurantiën. Vervolgens wordt ervoor gezorgd dat u in contact komt met de juiste afdeling bij Klaverblad Verzekeringen. Verder is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met uw huisarts.

Ik ben zwanger. Heb ik dan ook recht op een uitkering?

Ja, bij zwangerschap vindt voor maximaal 16 weken een uitkering plaats, die gebaseerd is op 100% van het verzekerd bedrag. De vermoedelijke bevallingsdatum dient minstens twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering te liggen en de zwangerschap moet ten minste 28 weken hebben geduurd.

Royaal AOV: Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik na een jaar arbeidsongeschiktheid al volledig ben geïntegreerd?

Ondanks het feit dat u volledig bent gereïntegreerd, ontvangt u de eerste drie jaar van uw arbeidsongeschiktheid voor uw oorspronkelijke beroep een uitkering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Als u na drie jaar een nieuw beroep heeft en daarmee inkomen verdient, kijken we voor de uitkering naar het oude en het nieuwe beroep.

Royaal AOV: Wat gebeurt er als ik wel ander werk zou kunnen doen, maar geen werk kan vinden?

De re-integratie is pas geslaagd als u daadwerkelijk weer aan de slag bent. Zolang u geen werk heeft kunnen vinden, blijft uw uitkering gebaseerd op uw beroepsarbeidsongeschiktheid.

Met welke re-integratiebureaus werkt Klaverblad Verzekeringen samen?

Klaverblad Verzekeringen werkt niet met vaste bureaus. De keuze voor een bureau wordt mede bepaald door de aard van de klachten. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat er een advies nodig is over de manier waarop u lichamelijke taken verricht. Maar het is ook mogelijk dat het advies meer gericht is op de organisatiestructuur van uw bedrijf.

Aanvraagformulier

U kunt voor onze arbeidsongeschiktheidsverzekering online een premieberekening maken of een aanvraag indienen. U kunt ook gebruikmaken van onderstaand formulier. Lees voor het aanvragen de dienstenwijzer en het dienstverleningsdocument door. U kunt het aanvraagformulier opsturen naar:

Flexibele-aov.nl
Postbus 336
1800AH  Alkmaar

Aanvraagformulier Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bovenstaande producten worden opgenomen in ons adviesrapport en marktvergelijking als u kiest voor AOV met advies.