AOV Begrippenlijst

AOV Begrippenlijst

Begrippen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Een goed advies begint bij complete informatie! Daarom hebben wij voor u diverse begrippen verzameld en toegelicht, die bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV aan de orde komen.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl.

Begrip Toelichting
80%-criterium U kunt maximaal 80% van uw bruto jaarinkomen verzekeren.
AOV AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering dekt in zijn algemeenheid de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid bij ziekte, ongeval en psychische klachten.
Arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige is een specialist die in dienst van de verzekeraar, of in opdracht van de aanbieder werkt. De arbeidsdeskundige is specialist in de vakgebieden mens, werk en inkomen. De arbeidsdeskundige geeft onafhankelijk advies en beoordeelt de mogelijkheden tot werkhervatting. De arbeidsdeskundige geeft advies over de mate van arbeidsongeschiktheid, het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid.
Arbeidsongeschiktheid Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan:

 • Er is sprake van ziekte, orgaandonatie of ongeval;
 • In relatie tot de ziekte of het ongeval bestaan er stoornissen;
 • Deze stoornissen zijn door een arts objectief vastgesteld;
 • Deze stoornissen zijn algemeen erkend door de medische wetenschap;
 • Deze stoornissen beperken de verzekerde in zijn of haar functioneren;
 • Door deze functiebeperking is de verzekerde voor ten minste 25% ongeschikt om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren.

 

Met werkzaamheden bedoelen verzekeraars:

De werkzaamheden die horen bij het beroep of de onderneming van de verzekerde. Het beroep van de verzekerde staat op het polisblad.

De werkzaamheden zijn opgegeven en geaccepteerd via het aanvraagformulier. Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid kijken verzekeringsmaatschappijen ook of er aanpassingen van het werk en werkomstandigheden mogelijk zijn. Ook kijken ze in overleg met de verzekerde of het mogelijk is taken binnen de onderneming van de verzekerde anders te verdelen of aan te passen.

Het gaat om werkzaamheden die in redelijkheid van de verzekerde verlangd kunnen worden.

Beoordelingscriterium Methode die verzekeraar zal hanteren bij het beoordelen van uw arbeidsongeschiktheid.
Beroepsarbeidsongeschiktheid of Beroepscriterium Er is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer een verzekerde zijn eigen beroep niet meer kan uitvoeren.
Beroepsklasse Inschaling van beroepen naar risico van arbeidsongeschiktheid. Meestal op een schaal van 1 t/m 5, soms in afwijkende schalen met differentiatie tot 10 klassen.
Blijvende invaliditeit De verzekerde is blijvend invalide als hij te maken heeft met geheel of gedeeltelijk verlies of functieverlies van een orgaan of een ander deel van zijn lichaam. We spreken van functieverlies als het orgaan of lichaamsdeel zo is beschadigd dat de verzekerde het niet meer of minder goed dan voorheen kan gebruiken. Dit verlies of functieverlies is het gevolg van letsel dat rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken het gevolg is van een ongeval.

 

Budget- of Instap AOV Een AOV met een beperkte(re) dekking en lagere premie dan AOV’s met een volledige dekking.
Clausule In clausules die aan de verzekeringsovereenkomst zijn gehecht wordt de dekking van de polis verder beschreven, uitgebreid of beperkt. Ook kunnen er in clausules speciale eisen worden gesteld.
Combinatietarief Leeftijdsafhankelijke premieopbouw die stijgt tot ca. 45/50 jaar.
Contractduur De periode waarvoor u een verzekeringscontract sluit. Bij verzekeraars kunt u vaak kiezen uit 1, 3 of 5 jaar. Vaak wordt bij aanvang een contractduur van 3 jaar gehanteerd i.v.m. eventuele starters- of aanvangskorting.
Contractvervaldatum De datum waarop de verzekeraar uw verzekering verlengt. De contractvervaldatum staat op uw polisblad.
Correctiebepaling of inkomenscorrectie Bepaling die verzekeraar de mogelijkheid biedt om een verlaging op de uitkering toe te passen wanneer het werkelijk gerealiseerde inkomen lager is dan wat er bij de verzekeraar verzekerd is. Vaak van toepassing op schadeverzekeringen.

Bij sommenverzekeringen worden inkomsten uit andere bronnen vaak niet meegenomen bij de bepaling van een uitkering. Ook corrigeren sommige verzekeraars het daadwerkelijk verdiende inkomen niet op het verzekerde bedrag.

Directeur-grootaandeelhouder De verzekerde die als directeur-grootaandeelhouder niet als werknemer wordt aangemerkt voor de werknemersverzekeringen.
Eigen risico termijn Op het polisblad staat het aantal dagen eigen risico vermeld. Op deze dagen is de verzekerde arbeidsongeschikt, maar krijgt u nog geen uitkering. Het eigen risico gaat in op de dag waarop de verzekerde zich vanwege ziekte of het ongeval bij een arts meldt. De arts moet op die dag vastgesteld hebben dat de verzekerde (voorlopig) niet kan werken.

 

Voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid geldt opnieuw het eigen risico. Met één uitzondering: wordt de verzekerde opnieuw arbeidsongeschikt binnen 30 dagen nadat de verzekerde weer arbeidsgeschikt is, dan geldt geen nieuw eigen risico. Dit is dezelfde arbeidsongeschiktheidsperiode.

 

Het eigen risico bij een AOV wordt ook wel wachttijd genoemd.

Eindleeftijd Leeftijd tot wanneer de uitkering wordt verstrekt vanuit de verzekeraar, bijvoorbeeld 60, 62, 65 of 67 jaar. Voor bepaalde (zwaardere) beroepen geldt een beperkte eindleeftijd.
Gangbare arbeid Arbeid waartoe een verzekerde, gezien zijn lichamelijke en geestelijke vermogens, zonder enige rekening te houden met opleiding en ervaring, nog in staat is, zelfs in theoretische zin.
Indexatie De wijze waarop het verzekerd bedrag en/of de uitkering jaarlijks stijgt om waardevastheid te beogen.

Het bedrag kunt u jaarlijks laten stijgen met een CBS- of vast indexpercentage. Dit levert een waardevaste uitkering op bij arbeidsongeschiktheid.

Inkomen Onder inkomen verstaan verzekeraars:

 

Voor de ondernemer en de beoefenaar van een zelfstandig beroep:

De belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de belastbare winst vóór ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling en vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

 

Voor de directeur-grootaandeelhouder:

Het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het belastbare loon wordt vermeerderd/verminderd met het aan de directeur-grootaandeelhouder toe te rekenen deel van de belastbare winst of het verlies van de bv. De belastbare winst of het verlies van de bv wordt vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

 

Maximum te verzekeren bedrag/som Tot 90% van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaren. Het begrip ‘inkomen’ is voor iedere rechtsvorm anders. Laat u hierover uitgebreid adviseren door onze adviseur inkomensverzekeringen
Medisch adviseur De medisch adviseur is een arts, die in dienst van de verzekeringsmaatschappij, of in opdracht van de aanbieder, werkt. De medisch adviseur geeft een onafhankelijk deskundig advies over de gezondheid van de verzekerde en de gevolgen daarvan op het werk van de verzekerde. De deskundigheid van de medisch adviseur blijkt uit de gevolgde opleidingen en de ervaring.
Medische acceptatie Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wilt sluiten, moet u een aanvraagformulier samen met een gezondheidsverklaring volledig invullen en ondertekenen.

Deze documenten stuurt u naar ons of de verzekeraar op. De verzekeringsmaatschappij bekijkt dan vervolgens of ze uw aanvraag op onze normale voorwaarden kunnen accepteren.

Beoordeling van uw gezondheidsverklaring en/of aanvullende medische informatie door een medische adviseur van de verzekeraar.

Medische waarborgen Gezondheidsverklaring en/of medische keuring.
Ongeval Een onverwachte gebeurtenis die met geweld van buitenaf op het lichaam van de verzekerde inwerkt. Hierdoor loopt de verzekerde, zonder dat hij dat wil, een medisch waarneembaar lichamelijk letsel op. Dit letsel is een rechtstreeks gevolg van het van buitenaf inwerkende geweld. Het letsel heeft geen andere oorzaken.

De volgende gebeurtenissen verzekeraars ook als een ongeval:

 1. De verzekerde bevriest, verbrandt, verdrinkt, stikt, krijgt een zonnesteek of wordt getroffen door een elektrische ontlading;
 2. De verzekerde krijgt plotseling ongewild giftige gassen of dampen binnen, of giftige vloeibare of vaste stoffen. Vergiftiging door geneesmiddelen, ziektekiemen of stoffen die allergie veroorzaken is geen ongeval;
 3. De verzekerde loopt inwendig letsel op doordat hij plotseling ongewild een stof of voorwerp binnenkrijgt in zijn spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen of oren. Het binnenkrijgen van geneesmiddelen, ziektekiemen of stoffen die allergie veroorzaken, is geen ongeval;
 4. De verzekerde wordt besmet door ziektekiemen of krijgt een allergische reactie doordat hij ongewild in het water of een andere stof is gevallen. Of doordat hij expres in het water of een andere stof is gegaan om een mens, dier of goederen te redden;
 5. De verzekerde overlijdt door honger, dorst of uitputting, die zijn ontstaan doordat hij door een plotselinge ramp van de buitenwereld werd afgezonderd. Voorbeelden hiervan zijn een schipbreuk, noodlanding of natuurramp;
 6. Door een plotselinge krachtsinspanning verstuikt of ontwricht de verzekerde een lichaamsdeel, of scheurt hij spier- of bandweefsel. Dit letsel is medisch vast te stellen door een arts;
 7. De verzekerde krijgt een whiplashtrauma gevolgd door een postwhiplashsyndroom. Hierdoor ondervindt hij beperkingen. De beoordeling van deze beperkingen vindt plaats volgens de voorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie;
 8. Het ongeval is (mede) veroorzaakt door een ziekelijke toestand of door een bestaande lichamelijke of geestelijke afwijking van de verzekerde.
Ongevallenverzekering Een verzekering die uitsluitend voorziet in een uitkering, wanneer de verzekerde door een ongeval getroffen wordt.
Optierecht Het optierecht is het recht, opgenomen in de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, om de verzekering te mogen aanpassen binnen bepaalde grenzen zonder medische waarborgen.
Passende arbeid Arbeidsongeschiktheidscriterium waarbij beoordeeld wordt in hoeverre een verzekerde ongeschikt is voor het verrichten van arbeid welke past bij zijn opleiding en ervaring.
Polisblad Op het polisblad staan de gegevens die de verzekeraar met u heeft afgesproken. Het polisblad met clausules en de voorwaarden vormen samen de polis van uw verzekering.
Polisvoorwaarden De polisvoorwaarden zijn de gedrukte voorwaarden die voor alle verzekeringen van een bepaalde categorie hetzelfde zijn. In de voorwaarden zijn o.a. opgenomen:

 • Definities van belangrijke in de verzekeringsovereenkomst gebruikte begrippen;
 • Een omschrijving van de gevaren waarvoor u verzekerd bent;
 • De bij de verzekering van toepassing zijnde uitsluitingen;
 • Een beschrijving van de wijze van schaderegeling;
 • Een aantal bepalingen die de uitvoering van de overeenkomst regelen (bijvoorbeeld premiebetaling, opzegging e.d.).
Premie Het bedrag dat u moet betalen voor uw verzekering. U vindt de premie op uw polisblad.
Rubriek A, eerstejaarsrisico Dit zijn de eerste 365 dagen van arbeidsongeschiktheid. De periode van 365 dagen geldt voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid. Wordt de verzekerde opnieuw arbeidsongeschikt binnen 30 dagen nadat de verzekerde weer arbeidsgeschikt is, dan begint de periode van 365 dagen niet opnieuw. Dit is nog steeds dezelfde arbeidsongeschiktheidsperiode. De periode van 365 dagen wordt dan verlengd met de dagen dat de verzekerde arbeidsgeschikt was.
Rubriek B, na-eerstejaarsrisico De arbeidsongeschiktheid die bestaat na afloop van de eerste 365 dagen van arbeidsongeschiktheid.
Schadeverzekering Verzekeringsdekking tegen het risico van inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Inkomensderving moet aantoonbaar te maken zijn. Bij de beoordeling van een schade worden achteraf de inkomensgegevens opgevraagd en gecontroleerd. Blijkt het daadwerkelijke inkomen lager dan wat er verzekerd is, dan wordt er op basis van dit lagere inkomen uitgekeerd (zie ook correctiebepaling).
Sommenverzekering Uitkering te verlenen in geval van arbeidsongeschiktheid van verzekerde conform verzekerd bedrag polis. Achteraf worden geen inkomensgegevens opgevraagd en gecontroleerd.
Standaardtarief Gelijkblijvende premie gedurende de looptijd van de verzekering.
Technische acceptatie Beoordeling van uw aanvraag op indeling beroepsklasse, oververzekering, premiestelling etc.
Tele-acceptatie U kunt uw gezondheidsverklaring samen met één van de medische medewerkers van de verzekeraar
telefonisch doornemen.  U ontvangt daarna de ingevulde gezondheidsverklaring van hen.U hoeft deze alleen nog te ondertekenen en op te sturen. Dit scheelt u tijd, waarborgt uw privacy en
leidt meestal tot een snellere afhandeling van uw aanvraag.
Uitkeringsdrempel De uitkeringsdrempel is het arbeidsongeschiktheidspercentage vanaf wanneer de verzekeringsmaatschappijen uitkeren. Deze is standaard 25%, maar u kunt ook een hoger percentage afspreken. Dit staat dan vermeld op uw polisblad.

Bij verzekeraars is de minimale uitkeringsdrempel 25%, bij het UWV 35%.

Uitsluiting Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst, waarbij is bepaald dat geen recht op schadevergoeding bestaat wanneer de schade is ontstaan als gevolg van de in de uitsluiting genoemde risico’s, omstandigheden of aan bepaalde onderdelen van de verzekerde objecten of belangen.
UWV vrijwillige verzekering Mogelijkheid tot verzekeren ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering met acceptatieplicht bij aanvragen binnen 13 weken na einde loondienstbetrekking.
Verzekerde Degene van wie de arbeidsongeschiktheid bij ons verzekerd is. Dit is meestal ook de verzekeringnemer.
Verzekerde bedragen of jaarrenten Dit zijn de bedragen die de verzekeraar bij volledige arbeidsongeschiktheid per jaar betaald. De verzekerde bedragen staan op het polisblad.

 

Voor de flexibele AOV geldt:

De verzekerde bedragen mogen bij de start van de verzekering, en bij tussentijdse verhogingen, niet meer bedragen dan 90% van het inkomen van de verzekerde. Is dat inkomen ook op een andere polis verzekerd? Dan telt de verzekeringsmaatschappij de verzekerde bedragen bij elkaar op. Het totaal per rubriek (A en B) mag niet meer zijn dan 90% van het inkomen. De verzekerde bedragen mogen niet meer bedragen dan €180.000,00.

Per aanbieder kunnen de bedragen en percentages verschillen.

Voorlopige dekking Nadat de verzekeringsmaatschappij het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en
de gezondheidsverklaring van u heeft ontvangen, verlenen zij voorlopige dekking. Hierbij gelden
vaak de volgende voorwaarden:

 • U bent niet ouder dan 55 jaar
 • U bent in Nederland woonachtig
 • U bent niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering
 • afgewezen of niet op normale voorwaarden geaccepteerd
 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring zijn na ondertekening binnen 3 x 24 uur door de verzekeraar ontvangen.Of het volledig ingevulde aanvraagformulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring is binnen 3 X 24 uur daarna door de verzekeringsmatschappij ontvangen.De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, zijn uitgevoerd.
 • Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten
 • De maximale duur van de voorlopige dekking is 30 dagen.

Deze opgave geeft een algemene beschrijving van de begrippen, die gehanteerd worden bij een AOV.

Voor een exacte omschrijving van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden, die op u verzekering van toepassing (kunnen) zijn.