AOV vergelijking

Vergelijking Flexibele AOV met Univé AOV

De vergelijking Flexibele AOV met Univé AOV is gebaseerd op de verschillen in de AOV polisvoorwaarden

1/3 Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Unive Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3/3 Unive Arbeidsongeschiktheidsverzekering Vast Inkomen
 Model 190 (21 326 076) 07-2016  Versie 5.3 2040.01/17 02-2017  Versie 1.4 02-2018
 Arbeidsongeschiktheidscriterium
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A  ja  nee  nee
 Verzekerde ongeschikt volgens rubriek B  beroepswerkzaamheden of passende werkzaamheden afhankelijk van keuze verzekerde  beroepswerkzaamheden, 2 jaar beroepswerkzaamheden, daarna passende werkzaamheden of passende werkzaamheden afhankelijk van keuze verzekerde  beroepswerkzaamheden, 2 jaar beroepswerkzaamheden, daarna passende werkzaamheden of passende werkzaamheden afhankelijk van keuze verzekerde
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek B  ja  nee  nee
 Omvang van de uitkering
 Inkomenstoets  nee alleen bij aanvraag  ja, eens in de 3 jaar  nee
 Correctiebepaling bij arbeidsongeschiktheid  nee  nee mits inkomen voor inkomenstoets is aangeleverd. Na 2 jaar uitkering wordt er weer getoetst.  nee
 Voorlopige dekking
 Door welk toedoen  ao door ongeval en ziekte  ao door ongeval  ao door ongeval
 Maximale uitkering  maximaal € 55.000,00  aangevraagde jaarrente eerstejaarsrisico  aangevraagde jaarrente eerstejaarsrisico
 Sluimerdekking  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen of tijdelijk in loondienst  gedurende maximaal 1 jaar als gevolg van ophouden uitoefenen op polis vermelde beroep anders dan ao  gedurende maximaal 1 jaar als gevolg van ophouden uitoefenen op polis vermelde beroep anders dan ao
 Overbruggingsregeling/Inlooprisico bij oversluiten  max 5 maanden meeverzekerd  max 3 maanden meeverzekerd  max 3 maanden meeverzekerd
 Wachttijd
 Maximale wachttijd-onderbreking  1 maand  30 dagen  30 dagen
 Optierecht
 Maximale stijging jaarrente zonder medische waarborg  10% van de jaarrente per jaar  15% van jaarrente per jaar  15% van jaarrente per jaar
 Periode waarin men arbeidsgeschikt moet zijn geweest  half jaar voorafgaand aan optiedatum  60 dagen voorafgaand aan optiedatum  60 dagen voorafgaand aan optiedatum
 Aantal keer verhoging mogelijk  ieder moment  1 keer per jaar  1 keer per jaar
 Zwangerschap
 Duur van uitkering  maximaal 16 weken  maximaal 18 weken  maximaal 18 weken
 Minimale periode verzekerd voor bevallingsdatum  1 jaar  2 jaar  1 jaar
 Extra uitkering/vergoeding
 Vergoeding voor contra-expertise (geen arbitrage)  volledige vergoeding tot kosten eigen expert, kosten daarboven in overleg met maatschappij  vergoeding in overleg met maatschappij  vergoeding in overleg met maatschappij
 Vergoeding voor periodiek geneeskundig onderzoek  1 keer per 3 jaar  geen vergoeding  geen vergoeding
 Vergoeding voor arbeidsdeskundige hulp  volledig  volledig na toestemming  volledig na toestemming
 Vergoeding voor rechtsbijstand  max € 7.500,00  indien advocaat niet verplicht dan volledig mits advocaat geregeld door maatschappij, als zelf advocaat geregeld dan max € 3.000,00 met eigen risico € 250,00. Indien advocaat wel verplicht dan max € 7.500,00 mits  advocaat geregeld door maatschappij  indien advocaat niet verplicht dan volledig mits advocaat geregeld door maatschappij, als zelf advocaat geregeld dan max € 3.000,00 met eigen risico € 250,00. Indien advocaat wel verplicht dan max € 7.500,00 mits  advocaat geregeld door maatschappij
 Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval  2 keer jaarrente rubriek A  2 keer jaarrente rubriek B indien meeverzekerd  2 keer jaarrente rubriek B indien meeverzekerd
 Uitkering bij overlijden van verzekerde na ongeval  de verzekerde jaarrente  jaarrente rubriek B indien meeverzekerd  jaarrente rubriek B indien meeverzekerd
 Uitkering bij adoptie kind  30 maal het verzekerde dagbedrag indien eigen risico van maximaal 90 dagen  1/365 deel van eerstejaarsrisico, max € 100,00 per dag  1/365 deel van eerstejaarsrisico, max € 100,00 per dag
 Vergoeding hulpverlening buitenland  kosten van repatriëring  geen vergoeding  geen vergoeding
 Uitsluitingen
 Ongeval terwijl alcohol gebruikt  uitgesloten bij verkeersongeval indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien overmatig gebruik  uitgesloten indien overmatig gebruik
 Gevaarlijke sporten  niet uitgesloten  uitgesloten zijn klimsport en bergtochten (het ongeval is wel verzekerd als de verzekerde meedoet aan een bergtocht of klimactiviteit die ook voor een ongeoefende persoon geschikt is. De verzekerde moet dit kunnen aantonen.), skispringen, speed skiën, heli skiën, bobsleeën, sport-, hobby- en zweefvliegen, parachutespringen, bungy jumping en deelname aan wedstrijden met een fiets  uitgesloten zijn klimsport en bergtochten (het ongeval is wel verzekerd als de verzekerde meedoet aan een bergtocht of klimactiviteit die ook voor een ongeoefende persoon geschikt is. De verzekerde moet dit kunnen aantonen.), skispringen, speed skiën, heli skiën, bobsleeën, sport-, hobby- en zweefvliegen, parachutespringen, bungy jumping en deelname aan wedstrijden met een fiets
 Staken beroepswerkzaamheden medisch beroep i.v.m. besmetting  uitgesloten indien HIV of Hepatitis B  uitgesloten  uitgesloten
 Opzegging
 Contractduur  3 jaar (1 jaar ook mogelijk tegen premietoeslag, 5 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)  3 jaar (automatisch verlengd met 1 jaar) of 1 jaar (geen starterskorting)  3 jaar (automatisch verlengd met 1 jaar) of 1 jaar (geen starterskorting)
 Opzegtermijn  dagelijks opzegbaar tijdens eerste contractduur, daarna dagelijks opzegbaar per maand  dagelijks  dagelijks
 Einde uitkering
 Recht op uitkering bij beëindiging verzekering  uitkering loopt door behalve bij:

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken, misleiding en fraude

– automatisch stoppen van verzekering

 uitkering loopt door behalve bij:

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken, misleiding en fraude

– automatisch stoppen van verzekering

– arbeidsongeschiktheid ontstaan na opzegging door verzekeringnemer

 uitkering loopt door behalve bij:

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken, misleiding en fraude

– automatisch stoppen van verzekering

– arbeidsongeschiktheid ontstaan na opzegging door verzekeringnemer

 Bij bereiken eindleeftijd  eerste van de maand volgend op bereiken eindleeftijd  dag bereiken eindleeftijd  dag bereiken eindleeftijd
 Vrijstelling/restitutie
 Restitutie bij beëindiging  ja  ja, onder aftrek van administratiekosten  ja, onder aftrek van administratiekosten
 Restitutie bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  nee  nee
 Restitutie bij overlijden  ja  ja, onder aftrek van administratiekosten  ja, onder aftrek van administratiekosten
 Bijzonderheden
 De Amersfoortse verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde indien deze:

· In Nederland woonachtig is.

· Niet ouder is dan 55 jaar.

· Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd.

 

De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits de ingangsdatum op of na de verzenddatum van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring ligt en het volledig ingevulde aanvraagformulier en gezondheidsverklaring na ondertekening binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen.

De Amersfoortse verleent deze voorlopige dekking ook als het volledig ingevulde aanvraagformulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse ontvangen is. De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, zijn uitgevoerd. De Amersfoortse behoudt zich het recht voor om na ontvangst van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen. De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerde jaarrente(s) tot maximaal € 55.000,-. Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is verzonden.

 

Bij arbeidsongeschiktheid wordt in overleg met verzekerde de aanpassingen van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf en de re-integratiemogelijkheden onderzocht.

 

Herstel van de verzekering

Tot één jaar nadat de verzekering geheel of gedeeltelijk is vervallen wegens tijdelijk stoppen met werkzaamheden die bij het verzekerde beroep horen heeft verzekerde het recht binnen een maand de verzekering zonder geneeskundige waarborgen in kracht te doen herstellen

 

Aanvangskorting flexibel in te vullen.

In drie jaar tijd kan een totaal van 60% korting verdeeld worden met een minimum van 5% per jaar. Bijvoorbeeld 30% in het eerste jaar, 25% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. Voor startende ondernemers jonger dan 36 jaar geldt een aanvangskorting van 90% in de eerste 3 jaar.

 

Aanvangskorting in te ruilen voor doorlopende korting

De aanvangskorting kan worden vervangen door een doorlopende korting van 7,5%. Voor startende ondernemers jonger dan 35 jaar geldt hierbij in de eerste 3 jaar een extra korting van 10% per jaar.

 

Aanvullende dienstverlening:

De maatschappij zoekt alternatieven zoals behandeling in een andere kliniek, privékliniek of in het buitenland als een medische behandeling door de wachtlijstproblematiek wordt uitgesteld.

 

Een verhoogde uitkeringsdrempel geldt alleen bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval is de uitkeringsdrempel altijd 25%.

 

Twee maal per 3 jaar wordt de verzekerde uitgenodigd om deel te nemen aan het preventieprogramma van De Amersfoortse. Het preventieprogramma is bedoeld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de gezondheid van de verzekerde te bevorderen.

 

Bij rubriek B kan als criterium ook gekozen worden voor passende arbeid waarbij er 10% korting op de premie wordt verleend.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 Zorgverlof:

Verzekerde heeft recht op een eenmalige uitkering als sprake is van een levensbedreigende- of ongeneeslijke ziekte van de partner en/of één van de inwonende kinderen van verzekerde. De uitkering is op basis van 4 weken de verzekerde jaarrente rubriek A, maximaal € 100,00 per dag.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 

– Preventiecusussen: volledig na toestemming

 

– Preventief arbeidsdeskundig advies: volledig

 Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 

– Preventiecusussen: volledig na toestemming

 

Zorgverlof:

Verzekerde heeft recht op een eenmalige uitkering als sprake is van een levensbedreigende- of ongeneeslijke ziekte van de partner en/of één van de inwonende kinderen van verzekerde. De uitkering is op basis van 4 weken de verzekerde jaarrente rubriek A, maximaal € 100,00 per dag.

 

– Preventief arbeidsdeskundig advies: volledig

Bron: Rolls AOV 10-10-2018