Vergelijking Flexibele AOV met TAF AOV

De vergelijking Flexibele AOV met TAF AOV is gebaseerd op de verschillen in de AOV polisvoorwaarden

  1/3 Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 TAF GoedGezekerd excl. Psychisch 3/3 TAF GoedGezekerd incl. Psychisch
   Model 190 (21 326 076) 07-2016  QL GG 03-2015  QL GG 03-2015
 Arbeidsongeschiktheidscriterium      
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A  ja  nee  nee
       
 Arbeidsongeschiktheidsoorzaken      
 Psychische stoornissen  gedekt  niet gedekt  gedekt
 Overige aandoeningen  gedekt  gedekt muv chronisch vermoeidheidssyndroom en equivalenten daarvan, fibromyalgie en equivalenten daarvan, postviraal syndroom, waaronder ook aspecifi eke klachten na de acute fase van de ziekte van Lyme en Q-koorts, aspecifi eke RSI, whiplash en het postwhiplashsyndroom, post-commotioneel syndroom, bekkeninstabiliteit, chronisch pijnsyndroom zonder onderliggende medisch te objectiveren afwijking, orgaanneurose, Da Costa syndroom, Environmental Distress Syndrome (EDS) en equivalenten daarvan.  gedekt muv chronisch vermoeidheidssyndroom en equivalenten daarvan, fibromyalgie en equivalenten daarvan, postviraal syndroom, waaronder ook aspecifi eke klachten na de acute fase van de ziekte van Lyme en Q-koorts, aspecifi eke RSI, whiplash en het postwhiplashsyndroom, post-commotioneel syndroom, bekkeninstabiliteit, chronisch pijnsyndroom zonder onderliggende medisch te objectiveren afwijking, orgaanneurose, Da Costa syndroom, Environmental Distress Syndrome (EDS) en equivalenten daarvan.
       
 Omvang van de uitkering      
 Duur van de uitkering  tot overeengekomen eindleeftijd  2, 5 of 10 jaar of tot gekozen eindleeftijd, afhankelijk van keuze verzekerde  2, 5 of 10 jaar of tot gekozen eindleeftijd, afhankelijk van keuze verzekerde
 Inkomenstoets  nee alleen bij aanvraag  nee, alleen bij aanvraag en bij claim binnen 5 jaar  nee, alleen bij aanvraag en bij claim binnen 5 jaar
       
 Voorlopige dekking      
 Aantal maanden voorlopige dekking  max 30 dagen meeverzekerd  max 3 maanden meeverzekerd  max 3 maanden meeverzekerd
 Door welk toedoen  ao door ongeval en ziekte  ao door ongeval  ao door ongeval
 Maximale uitkering  maximaal € 55.000,00  aangevraagde jaarrente  aangevraagde jaarrente
 Sluimerdekking  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen of tijdelijk in loondienst  geen  geen
 Overbruggingsregeling/Inlooprisico bij oversluiten  max 5 maanden meeverzekerd  niet verzekerd  niet verzekerd
       
 Wachttijd      
 Maximale wachttijd-onderbreking  1 maand  4 weken  4 weken
       
 Optierecht      
 Toepassen tot leeftijd  geen maximale leeftijd  55 jaar  55 jaar
 Aantal keer verhoging mogelijk  ieder moment  1 keer per jaar  1 keer per jaar
       
 Zwangerschap      
 Uitkering  jaarrente rubriek A  verzekerde jaarrente  verzekerde jaarrente
 Minimale periode verzekerd voor bevallingsdatum  1 jaar  3 jaar  3 jaar
 Alleen als rubriek B ook meeverzekerd  nee  geen onderscheid tussen rubriek A en B  geen onderscheid tussen rubriek A en B
       
 Medische keuring      
 Keuring vereist indien jaarrente rubriek A meer dan  geen keuring vereist  € 60.000,00  € 60.000,00
 Keuring vereist indien jaarrente rubriek B meer dan  geen keuring vereist  € 60.000,00  € 60.000,00
       
 Extra uitkering/vergoeding      
 Vergoeding voor contra-expertise (geen arbitrage)  volledige vergoeding tot kosten eigen expert, kosten daarboven in overleg met maatschappij  geen vergoeding  geen vergoeding
 Vergoeding voor periodiek geneeskundig onderzoek  1 keer per 3 jaar  geen vergoeding  geen vergoeding
 Vergoeding voor arbeidsdeskundige hulp  volledig  volledig na toestemming  volledig na toestemming
 Vergoeding voor rechtsbijstand  max € 7.500,00  geen vergoeding  geen vergoeding
 Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval  2 keer jaarrente rubriek A  geen uitkering  geen uitkering
 Uitkering bij overlijden van verzekerde na ongeval  de verzekerde jaarrente  2, 5 of 10 jaar of tot gekozen eindleeftijd, afhankelijk van keuze verzekerde  2, 5 of 10 jaar of tot gekozen eindleeftijd, afhankelijk van keuze verzekerde
 Uitkering bij adoptie kind  30 maal het verzekerde dagbedrag indien eigen risico van maximaal 90 dagen  geen uitkering  geen uitkering
 Vergoeding hulpverlening buitenland  kosten van repatriëring  geen vergoeding  geen vergoeding
       
 Geldigheidsgebied      
 Bij stationering in buitenland  indien langer dan 6 maanden alleen na toestemming  indien langer dan 2 maanden alleen na toestemming  indien langer dan 2 maanden alleen na toestemming
       
 Uitsluitingen      
 Ongeval terwijl alcohol gebruikt  uitgesloten bij verkeersongeval indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien overmatig gebruik  uitgesloten indien overmatig gebruik
 Motorongeval tenzij meeverzekerd  uitgesloten indien bestuurder jonger dan 23 jaar  niet uitgesloten  niet uitgesloten
 Gevaarlijke sporten  niet uitgesloten  niet uitgesloten, wel uitgesloten bij vechtsport, onderwatersport, bergbeklimming of enige andere klimsport, alle deelname aan snelheidswedstrijden anders dan te voet, alsmede alle vormen van verplaatsing door de lucht waaronder tevens parachutespringen, para-gliding en vergelijkbare

sportactiviteiten wordt verstaan

 niet uitgesloten, wel uitgesloten bij vechtsport, onderwatersport, bergbeklimming of enige andere klimsport, alle deelname aan snelheidswedstrijden anders dan te voet, alsmede alle vormen van verplaatsing door de lucht waaronder tevens parachutespringen, para-gliding en vergelijkbare

sportactiviteiten wordt verstaan

 Staken beroepswerkzaamheden medisch beroep i.v.m. besmetting  uitgesloten indien HIV of Hepatitis B  uitgesloten  uitgesloten
       
 Opzegging      
 Contractduur  3 jaar (1 jaar ook mogelijk tegen premietoeslag, 5 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)  1 jaar  1 jaar
 Opzegtermijn  dagelijks opzegbaar tijdens eerste contractduur, daarna dagelijks opzegbaar per maand  1 maand  1 maand
       
 Einde uitkering      
 Recht op uitkering bij beëindiging verzekering  uitkering loopt door behalve bij:

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken, misleiding en fraude

– automatisch stoppen van verzekering

 recht op uitkering vervalt  recht op uitkering vervalt
 Bij bereiken eindleeftijd  eerste van de maand volgend op bereiken eindleeftijd  dag bereiken eindleeftijd  dag bereiken eindleeftijd
 Overlijden indien kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  2, 5 of 10 jaar of tot gekozen eindleeftijd, afhankelijk van keuze verzekerde  2, 5 of 10 jaar of tot gekozen eindleeftijd, afhankelijk van keuze verzekerde
 Overlijden indien geen kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  2, 5 of 10 jaar of tot gekozen eindleeftijd, afhankelijk van keuze verzekerde  2, 5 of 10 jaar of tot gekozen eindleeftijd, afhankelijk van keuze verzekerde
       
 Vrijstelling/restitutie      
 Premievrijstelling in laatste verzekeringsjaar  ja, premie rubriek A en B  ja  ja
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan uitkeringspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid
 Restitutie bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid
       
 Bijzonderheden      
   De Amersfoortse verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde indien deze:

· In Nederland woonachtig is.

· Niet ouder is dan 55 jaar.

· Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd.

 

De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits de ingangsdatum op of na de verzenddatum van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring ligt en het volledig ingevulde aanvraagformulier en gezondheidsverklaring na ondertekening binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen.

De Amersfoortse verleent deze voorlopige dekking ook als het volledig ingevulde aanvraagformulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse ontvangen is. De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, zijn uitgevoerd. De Amersfoortse behoudt zich het recht voor om na ontvangst van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen. De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerde jaarrente(s) tot maximaal € 55.000,-. Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is verzonden.

 

Bij arbeidsongeschiktheid wordt in overleg met verzekerde de aanpassingen van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf en de re-integratiemogelijkheden onderzocht.

 

Herstel van de verzekering

Tot één jaar nadat de verzekering geheel of gedeeltelijk is vervallen wegens tijdelijk stoppen met werkzaamheden die bij het verzekerde beroep horen heeft verzekerde het recht binnen een maand de verzekering zonder geneeskundige waarborgen in kracht te doen herstellen

 

Aanvangskorting flexibel in te vullen.

In drie jaar tijd kan een totaal van 60% korting verdeeld worden met een minimum van 5% per jaar. Bijvoorbeeld 30% in het eerste jaar, 25% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. Voor startende ondernemers jonger dan 36 jaar geldt een aanvangskorting van 90% in de eerste 3 jaar.

 

Aanvangskorting in te ruilen voor doorlopende korting

De aanvangskorting kan worden vervangen door een doorlopende korting van 7,5%. Voor startende ondernemers jonger dan 35 jaar geldt hierbij in de eerste 3 jaar een extra korting van 10% per jaar.

 

Aanvullende dienstverlening:

De maatschappij zoekt alternatieven zoals behandeling in een andere kliniek, privékliniek of in het buitenland als een medische behandeling door de wachtlijstproblematiek wordt uitgesteld.

 

Een verhoogde uitkeringsdrempel geldt alleen bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval is de uitkeringsdrempel altijd 25%.

 

Twee maal per 3 jaar wordt de verzekerde uitgenodigd om deel te nemen aan het preventieprogramma van De Amersfoortse. Het preventieprogramma is bedoeld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de gezondheid van de verzekerde te bevorderen.

 

Bij rubriek B kan als criterium ook gekozen worden voor passende arbeid waarbij er 10% korting op de premie wordt verleend.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

   

Bron: Rolls AOV 10-10-2018