Vergelijking Flexibele AOV met Nationale Nederlanden AOV (vh Delta lloyd)

De vergelijking Flexibele AOV met Nationale Nederlanden AOV (vh Delta Lloyd) is gebaseerd op de verschillen in de AOV polisvoorwaarden

  1/3 Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Delta Lloyd Aov Schade 3/3 Delta Lloyd Aov Sommen
   Model 190 (21 326 076) 07-2016  O 03.2.48 C 01-2017  O 03.2.30 K 01-2017
 Arbeidsongeschiktheidscriterium      
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A  ja  nee  nee
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek B  ja  ja  nee
       
 Omvang van de uitkering      
 Inkomenstoets  nee alleen bij aanvraag  ja, eens in de 3 jaar  nee alleen bij aanvraag
 Correctiebepaling bij arbeidsongeschiktheid  nee  ja (geen correctie bij inkomen tot 80% van het minimumloon)  nee
       
 Voorlopige dekking      
 Aantal maanden voorlopige dekking  max 30 dagen meeverzekerd  gedurende acceptatietraject  gedurende acceptatietraject
 Door welk toedoen  ao door ongeval en ziekte  ao door ongeval. Bij startende ondernemers ao en ziekte (niet langer dan 6 maanden zelfstandig)  ao door ongeval. Bij startende ondernemers ao en ziekte (niet langer dan 6 maanden zelfstandig)
 Maximale uitkering  maximaal € 55.000,00  aangevraagde jaarrente  aangevraagde jaarrente
 Sluimerdekking  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen of tijdelijk in loondienst  gedurende maximaal 1 jaar als gevolg van ophouden uitoefenen op polis vermelde beroep anders dan ao  gedurende maximaal 1 jaar als gevolg van ophouden uitoefenen op polis vermelde beroep anders dan ao
 Overbruggingsregeling/Inlooprisico bij oversluiten  max 5 maanden meeverzekerd  dit kan naar keuze worden verzekerd via de overbruggingsregeling  dit kan naar keuze worden verzekerd via de overbruggingsregeling
       
 Wachttijd      
 Maximale wachttijd-onderbreking  1 maand  90 dagen  90 dagen
 Gekozen wachttijd van toepassing bij zwangerschap  ja  ja onder aftrek van 2 weken  ja onder aftrek van 2 weken
       
 Optierecht      
 Toepassen tot leeftijd  geen maximale leeftijd  57 jaar  57 jaar
 Periode waarin men arbeidsgeschikt moet zijn geweest  half jaar voorafgaand aan optiedatum  180 dagen voorafgaand aan optiedatum  180 dagen voorafgaand aan optiedatum
 Aantal keer verhoging mogelijk  ieder moment  1 keer per jaar  1 keer per jaar
       
 Zwangerschap      
 Minimale periode verzekerd voor bevallingsdatum  1 jaar  2 jaar  2 jaar
 Alleen als rubriek B ook meeverzekerd  nee  ja  ja
       
 Extra uitkering/vergoeding      
 Vergoeding voor contra-expertise (geen arbitrage)  volledige vergoeding tot kosten eigen expert, kosten daarboven in overleg met maatschappij  vergoeding in overleg met maatschappij  vergoeding in overleg met maatschappij
 Vergoeding voor periodiek geneeskundig onderzoek  1 keer per 3 jaar  1 keer per 3 jaar, 1e keer 3 jaar na ingangsdatum  1 keer per 3 jaar, 1e keer 3 jaar na ingangsdatum
 Vergoeding voor arbeidsdeskundige hulp  volledig  volledig na toestemming  volledig na toestemming
 Vergoeding voor rechtsbijstand  max € 7.500,00  geen vergoeding  geen vergoeding
 Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval  2 keer jaarrente rubriek A  geen uitkering  geen uitkering
 Uitkering bij overlijden van verzekerde na ongeval  de verzekerde jaarrente  geen uitkering  geen uitkering
 Uitkering bij adoptie kind  30 maal het verzekerde dagbedrag indien eigen risico van maximaal 90 dagen  geen uitkering  geen uitkering
 Vergoeding hulpverlening buitenland  kosten van repatriëring  geen vergoeding  geen vergoeding
       
 Uitsluitingen      
 Ongeval terwijl alcohol gebruikt  uitgesloten bij verkeersongeval indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien overmatig gebruik  uitgesloten indien overmatig gebruik
 Motorongeval tenzij meeverzekerd  uitgesloten indien bestuurder jonger dan 23 jaar  niet uitgesloten  niet uitgesloten
 Gevaarlijke sporten  niet uitgesloten  niet uitgesloten, wel opgeven bij aanvraag of wijziging met kans op wijziging premie, voorwaarden of opzegging  niet uitgesloten, wel opgeven bij aanvraag of wijziging met kans op wijziging premie, voorwaarden of opzegging
 Staken beroepswerkzaamheden medisch beroep i.v.m. besmetting  uitgesloten indien HIV of Hepatitis B  uitgesloten  uitgesloten
       
 Opzegging      
 Contractduur  3 jaar (1 jaar ook mogelijk tegen premietoeslag, 5 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)  1 jaar (direct opzegbaar)  1 jaar (direct opzegbaar)
 Opzegtermijn  dagelijks opzegbaar tijdens eerste contractduur, daarna dagelijks opzegbaar per maand  dagelijks  dagelijks
       
 Einde uitkering      
 Recht op uitkering bij beëindiging verzekering  uitkering loopt door behalve bij:

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken, misleiding en fraude

– automatisch stoppen van verzekering

 uitkering loopt door behalve bij:

– bereiken einddatum

– overlijden van verzekerde

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken

– niet voldoen verschuldigde premie en kosten

 uitkering loopt door behalve bij:

– bereiken einddatum

– overlijden van verzekerde

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken

– niet voldoen verschuldigde premie en kosten

       
 Vrijstelling/restitutie      
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B
 Restitutie bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B
       
 Bijzonderheden      
   De Amersfoortse verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde indien deze:

· In Nederland woonachtig is.

· Niet ouder is dan 55 jaar.

· Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd.

 

De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits de ingangsdatum op of na de verzenddatum van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring ligt en het volledig ingevulde aanvraagformulier en gezondheidsverklaring na ondertekening binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen.

De Amersfoortse verleent deze voorlopige dekking ook als het volledig ingevulde aanvraagformulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse ontvangen is. De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, zijn uitgevoerd. De Amersfoortse behoudt zich het recht voor om na ontvangst van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen. De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerde jaarrente(s) tot maximaal € 55.000,-. Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is verzonden.

 

Bij arbeidsongeschiktheid wordt in overleg met verzekerde de aanpassingen van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf en de re-integratiemogelijkheden onderzocht.

 

Herstel van de verzekering

Tot één jaar nadat de verzekering geheel of gedeeltelijk is vervallen wegens tijdelijk stoppen met werkzaamheden die bij het verzekerde beroep horen heeft verzekerde het recht binnen een maand de verzekering zonder geneeskundige waarborgen in kracht te doen herstellen

 

Aanvangskorting flexibel in te vullen.

In drie jaar tijd kan een totaal van 60% korting verdeeld worden met een minimum van 5% per jaar. Bijvoorbeeld 30% in het eerste jaar, 25% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. Voor startende ondernemers jonger dan 36 jaar geldt een aanvangskorting van 90% in de eerste 3 jaar.

 

Aanvangskorting in te ruilen voor doorlopende korting

De aanvangskorting kan worden vervangen door een doorlopende korting van 7,5%. Voor startende ondernemers jonger dan 35 jaar geldt hierbij in de eerste 3 jaar een extra korting van 10% per jaar.

 

Aanvullende dienstverlening:

De maatschappij zoekt alternatieven zoals behandeling in een andere kliniek, privékliniek of in het buitenland als een medische behandeling door de wachtlijstproblematiek wordt uitgesteld.

 

Een verhoogde uitkeringsdrempel geldt alleen bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval is de uitkeringsdrempel altijd 25%.

 

Twee maal per 3 jaar wordt de verzekerde uitgenodigd om deel te nemen aan het preventieprogramma van De Amersfoortse. Het preventieprogramma is bedoeld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de gezondheid van de verzekerde te bevorderen.

 

Bij rubriek B kan als criterium ook gekozen worden voor passende arbeid waarbij er 10% korting op de premie wordt verleend.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 Orgaandonatie.

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. De eigen risicotermijn wordt niet toegepast.

 

Overbruggingsregeling

De overbruggingsregeling dekt het risico op arbeidsongeschiktheid die ontstaat in de uitloopperiode. De uitloopperiode is de periode ná  de acceptatie van uw aanvraag tot de ingangsdatum van uw Delta Lloyd AOV. Dit risico op arbeidsongeschiktheid tijdens de uitloopperiode verzekeren wij voor een periode van maximaal zes maanden. Voor de overbruggingsregeling vragen wij premie. Deze premie is vijftien procent van de premie zoals u vanaf de ingangsdatum moet betalen. Dit berekenen wij over de periode waarin de overbruggingsregeling is verzekerd.

 

Is bij uw huidige verzekeraar arbeidsongeschiktheid verzekerd die ontstaat voor én doorloopt na de einddatum van uw verzekering? Dan is het uitlooprisico verzekerd. In dat geval kunt u geen overbruggingsregeling verzekeren. Is het uitlooprisico bij uw huidige verzekeraar niet verzekerd? Dan kunt u hier kiezen om de overbruggingsregeling bij ons te verzekeren.

 

Is het uitlooprisico bij uw huidige verzekering verzekerd? En wordt u tijdens de uitloopperiode arbeidsongeschikt? Dan is de toename van arbeidsongeschiktheid na het beëindigen van uw huidige verzekering ook gratis meeverzekerd.

 

Vraagt u voor uw Delta  Lloyd AOV een hoger verzekerd bedrag aan dan het verzekerd bedrag bij uw huidige verzekering? Dan verzekeren wij het verschil in het verzekerd bedrag tot maximaal € 20.000,- tijdens deze uitloopperiode gratis mee. Dit geldt ook als het uitlooprisico bij uw huidige verzekeraar is verzekerd.

 Orgaandonatie.

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. De eigen risicotermijn wordt niet toegepast.

 

Overbruggingsregeling

De overbruggingsregeling dekt het risico op arbeidsongeschiktheid die ontstaat in de uitloopperiode. De uitloopperiode is de periode ná  de acceptatie van uw aanvraag tot de ingangsdatum van uw Delta Lloyd AOV. Dit risico op arbeidsongeschiktheid tijdens de uitloopperiode verzekeren wij voor een periode van maximaal zes maanden. Voor de overbruggingsregeling vragen wij premie. Deze premie is vijftien procent van de premie zoals u vanaf de ingangsdatum moet betalen. Dit berekenen wij over de periode waarin de overbruggingsregeling is verzekerd.

 

Is bij uw huidige verzekeraar arbeidsongeschiktheid verzekerd die ontstaat voor én doorloopt na de einddatum van uw verzekering? Dan is het uitlooprisico verzekerd. In dat geval kunt u geen overbruggingsregeling verzekeren. Is het uitlooprisico bij uw huidige verzekeraar niet verzekerd? Dan kunt u hier kiezen om de overbruggingsregeling bij ons te verzekeren.

 

Is het uitlooprisico bij uw huidige verzekering verzekerd? En wordt u tijdens de uitloopperiode arbeidsongeschikt? Dan is de toename van arbeidsongeschiktheid na het beëindigen van uw huidige verzekering ook gratis meeverzekerd.

 

Vraagt u voor uw Delta  Lloyd AOV een hoger verzekerd bedrag aan dan het verzekerd bedrag bij uw huidige verzekering? Dan verzekeren wij het verschil in het verzekerd bedrag tot maximaal € 20.000,- tijdens deze uitloopperiode gratis mee. Dit geldt ook als het uitlooprisico bij uw huidige verzekeraar is verzekerd.

Bron: Rolls AOV 10-10-2018