AOV vergelijking

Vergelijking Flexibele AOV met Movir AOV

De vergelijking Flexibele AOV met Movir AOV is gebaseerd op de verschillen in de AOV polisvoorwaarden

1/3 Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Movir Beroeps AOV Langlopend 3/3 Movir Soepel&Zeker AOV – ‘Lang’
 Model 190 (21 326 076) 07-2016  L 2016/01 01-2016  2018 04-2018
 Arbeidsongeschiktheidscriterium
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A  ja  nee  nee
 Verzekerde ongeschikt volgens rubriek B  beroepswerkzaamheden of passende werkzaamheden afhankelijk van keuze verzekerde  beroepswerkzaamheden  beroepswerkzaamheden
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek B  ja  nee  nee
 Voorlopige dekking
 Aantal maanden voorlopige dekking  max 30 dagen meeverzekerd  De voorlopige dekking geldt gedurende het acceptatieproject. Daarnaast kan men via een overbruggingsregeling ervoor kiezen om de ingangsdatum van de polis uit te stellen tot maximaal 6 maanden na acceptatie  gedurende acceptatietraject
 Door welk toedoen  ao door ongeval en ziekte  ao door ongeval, vanaf moment medische acceptatie voor ziekte indien overbruggingsregeling (optioneel)  ao door ongeval
 Maximale uitkering  maximaal € 55.000,00  aangevraagde jaarrente  aangevraagde jaarrente
 Sluimerdekking  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen of tijdelijk in loondienst  De verzekering kan gedurende maximaal 1 jaar worden opgeschort in geval van een sabbatical of opleiding of het  beëindigen van de huidige en opstarten van een nieuwe onderneming. Als de verzekerde in de periode dat de dekking is opgeschort arbeidsongeschikt wordt, zal Movir na het verstrijken van de eigenrisicotermijn – die ingaat op de datum dat de dekking weer in kracht wordt hersteld – tot uitkering overgaan indien en voor zover de arbeidsongeschiktheid conform de voorwaarden van verzekering recht op uitkering geeft.  De verzekering kan gedurende maximaal 1 jaar worden opgeschort in geval van een sabbatical of opleiding of het  beëindigen van de huidige en opstarten van een nieuwe onderneming. Als de verzekerde in de periode dat de dekking is opgeschort arbeidsongeschikt wordt, zal Movir na het verstrijken van de eigenrisicotermijn – die ingaat op de datum dat de dekking weer in kracht wordt hersteld – tot uitkering overgaan indien en voor zover de arbeidsongeschiktheid conform de voorwaarden van verzekering recht op uitkering geeft.
 Overbruggingsregeling/Inlooprisico bij oversluiten  max 5 maanden meeverzekerd  dit kan naar keuze worden verzekerd via de overbruggingsregeling  dit kan naar keuze worden verzekerd via de overbruggingsregeling
 Wachttijd
 Maximale wachttijd-onderbreking  1 maand  30 dagen  90 dagen
 Optierecht
 Toepassen tot leeftijd  geen maximale leeftijd  63 jaar mits verzekering nog minimaal 5 jaar loopt  geen maximale leeftijd
 Periode waarin men arbeidsgeschikt moet zijn geweest  half jaar voorafgaand aan optiedatum  3 maanden voorafgaande aan optiedatum  op de optiedatum
 Aantal keer verhoging mogelijk  ieder moment  1 keer per jaar  1 keer per jaar
 Zwangerschap
 Uitkering  jaarrente rubriek A  verzekerde jaarrente  verzekerde jaarrente
 Minimale periode verzekerd voor bevallingsdatum  1 jaar  zwangerschap moet na ingaan van verzekering zijn ontstaan  2 jaar
 Alleen als rubriek B ook meeverzekerd  nee  geen onderscheid tussen rubriek A en B  geen onderscheid tussen rubriek A en B
 Extra uitkering/vergoeding
 Vergoeding voor contra-expertise (geen arbitrage)  volledige vergoeding tot kosten eigen expert, kosten daarboven in overleg met maatschappij  volledig voor 1 contra-expertise  volledig voor 1 contra-expertise
 Vergoeding voor periodiek geneeskundig onderzoek  1 keer per 3 jaar  geen vergoeding  1 keer per jaar
 Vergoeding voor arbeidsdeskundige hulp  volledig  volledig na toestemming  volledig na toestemming
 Vergoeding voor rechtsbijstand  max € 7.500,00  geen vergoeding  max € 8.000,00
 Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval  2 keer jaarrente rubriek A  geen uitkering (wel af te dekken met aparte ongevallenverzekering)  geen uitkering (wel af te dekken met aparte ongevallenverzekering)
 Uitkering bij overlijden van verzekerde na ongeval  de verzekerde jaarrente  geen uitkering (wel af te dekken met aparte ongevallenverzekering)  geen uitkering (wel af te dekken met aparte ongevallenverzekering)
 Uitkering bij overlijden gezinslid/partner  geen uitkering  ja, dit is maatwerk in overleg met verzekerde  geen uitkering
 Uitkering bij adoptie kind  30 maal het verzekerde dagbedrag indien eigen risico van maximaal 90 dagen  30 maal het verzekerde dagbedrag  geen uitkering
 Vergoeding hulpverlening buitenland  kosten van repatriëring  geen vergoeding  geen vergoeding
 Geldigheidsgebied
 Bij stationering in buitenland  indien langer dan 6 maanden alleen na toestemming  indien langer dan 90 dagen alleen na toestemming  indien langer dan 6 maanden alleen na toestemming
 Uitsluitingen
 Ongeval terwijl alcohol gebruikt  uitgesloten bij verkeersongeval indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt
 Motorongeval tenzij meeverzekerd  uitgesloten indien bestuurder jonger dan 23 jaar  niet uitgesloten  niet uitgesloten
 Gevaarlijke sporten  niet uitgesloten  niet uitgesloten, wel opgeven bij aanvraag of wijziging met kans op wijziging premie, voorwaarden of opzegging  niet uitgesloten, wel opgeven bij aanvraag of wijziging met kans op wijziging premie, voorwaarden of opzegging
 Staken beroepswerkzaamheden medisch beroep i.v.m. besmetting  uitgesloten indien HIV of Hepatitis B  niet uitgesloten  niet uitgesloten
 Opzegging
 Contractduur  3 jaar (1 jaar ook mogelijk tegen premietoeslag, 5 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)  1 jaar (5 jaar tegen een lagere premie)  1 jaar (direct opzegbaar)
 Opzegtermijn  dagelijks opzegbaar tijdens eerste contractduur, daarna dagelijks opzegbaar per maand  per direct 1 jarig contract, 2 maanden bij 5 jarig contract  dagelijks
 Einde uitkering
 Overlijden indien kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  eerste van de maand volgend op overlijden  3 maanden na de dag van overlijden
 Overlijden indien geen kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  eerste van de maand volgend op overlijden  3 maanden na de dag van overlijden
 Vrijstelling/restitutie
 Premievrijstelling in laatste verzekeringsjaar  ja, premie rubriek A en B  ja  ja
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan uitkeringspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid
 Restitutie bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid  nee
 Bijzonderheden
De Amersfoortse verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde indien deze:

· In Nederland woonachtig is.

· Niet ouder is dan 55 jaar.

· Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd.

 

De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits de ingangsdatum op of na de verzenddatum van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring ligt en het volledig ingevulde aanvraagformulier en gezondheidsverklaring na ondertekening binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen.

De Amersfoortse verleent deze voorlopige dekking ook als het volledig ingevulde aanvraagformulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse ontvangen is. De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, zijn uitgevoerd. De Amersfoortse behoudt zich het recht voor om na ontvangst van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen. De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerde jaarrente(s) tot maximaal € 55.000,-. Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is verzonden.

 

Bij arbeidsongeschiktheid wordt in overleg met verzekerde de aanpassingen van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf en de re-integratiemogelijkheden onderzocht.

 

Herstel van de verzekering

Tot één jaar nadat de verzekering geheel of gedeeltelijk is vervallen wegens tijdelijk stoppen met werkzaamheden die bij het verzekerde beroep horen heeft verzekerde het recht binnen een maand de verzekering zonder geneeskundige waarborgen in kracht te doen herstellen

 

Aanvangskorting flexibel in te vullen.

In drie jaar tijd kan een totaal van 60% korting verdeeld worden met een minimum van 5% per jaar. Bijvoorbeeld 30% in het eerste jaar, 25% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. Voor startende ondernemers jonger dan 36 jaar geldt een aanvangskorting van 90% in de eerste 3 jaar.

 

Aanvangskorting in te ruilen voor doorlopende korting

De aanvangskorting kan worden vervangen door een doorlopende korting van 7,5%. Voor startende ondernemers jonger dan 35 jaar geldt hierbij in de eerste 3 jaar een extra korting van 10% per jaar.

 

Aanvullende dienstverlening:

De maatschappij zoekt alternatieven zoals behandeling in een andere kliniek, privékliniek of in het buitenland als een medische behandeling door de wachtlijstproblematiek wordt uitgesteld.

 

Een verhoogde uitkeringsdrempel geldt alleen bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval is de uitkeringsdrempel altijd 25%.

 

Twee maal per 3 jaar wordt de verzekerde uitgenodigd om deel te nemen aan het preventieprogramma van De Amersfoortse. Het preventieprogramma is bedoeld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de gezondheid van de verzekerde te bevorderen.

 

Bij rubriek B kan als criterium ook gekozen worden voor passende arbeid waarbij er 10% korting op de premie wordt verleend.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Preventie

Mensen willen graag gezond en met plezier werken. Daar helpen we onze verzekerden graag bij door:

– Elestia, onafhankelijke coaching. Kosteloos voor verzekerden en inwonende gezinsleden. Telefonisch, online en face-to-facediensten over onderwerpen als gezondheid, werkdruk, opvoeding en samenwerking.

– Preventie op maat bij dreigende arbeidsongeschiktheid.

– (Wetenschappelijk) onderzoek.

– Beroepsspecifieke preventietools.

– Een keer per jaar kosteloos een preventief medisch onderzoek.*

– Workshops, congressen en presentaties in samenwerking met (beroeps)organisaties.

 

Sterke en bewezen re-integratieaanpak

Wanneer werken niet meer lukt, zorgen wij voor financiële zekerheid en hulp om weer aan het werk te gaan:

– Uitgangspunt is een verantwoorde re-integratie in het eigen beroep.

– Re-integratieplan met ervaren teams van arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs en preventie- en re-integratiebegeleiders.

– Her- of omscholing in overleg met Movir.

– Persoonlijk preventieadvies om terugval te voorkomen.

 

* Dit geldt alleen als de voorwaarden met versienummer S&Z 2018/01 van toepassing zijn.

 

Uitbreiding begrip arbeidsongeschiktheid voor (para-) medische beroepen: Als het verzekerde niet is toegestaan zijn beroep uit te oefenen door dragerschap van virus of bacterie (bijvoorbeeld HIV of hepatitis B), een risico voor de patiënt vormend, dan is er recht op uitkering, ook als de verzekerde zelf niet ziek is.

 

Movir kent geen verhaalsrecht en geen maximaal urencriterium bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid.

 

Overstapregeling: een verzekerde met een Beroeps-AOV krijgt onder voorwaarden de mogelijkheid om na een overgang naar een Loondienst-AOV, binnen tien jaar de Beroeps-AOV in kracht te herstellen, waarbij deze wordt vertaald naar de thans geldende productvormen.

 

Sluimeren: Movir kent een mogelijkheid tot het opschorten van de dekking voor maximaal één jaar.

 

Gratis voorlopige dekking (dekt arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval) in de periode tussen aanvraag en medisch/technisch akkoord

 

Overbruggingsregeling: Movir kent een uitstelmogelijkheid van de ingangsdatum voor maximaal zes maanden. In de tussenliggende periode is er – tegen 15% pro rato premie – een dekking voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval.

 

Winstdelingsregeling voor advocaten

Jaarlijks attenderen we via een servicebrief alle verzekerden op de mogelijkheid om het verzekerde bedrag opnieuw af te stemmen op hun situatie en om te checken of het verzekerde beroep nog klopt.

 

Als verzekerde tijdens arbeidsongeschiktheid een ander beroep gaat uitoefenen dan wordt er beoordeeld naar het nieuwe beroep. Als de verzekerde er hierdoor in inkomen op achteruit gaat, dan aanvullende uitkering met maximaal het verzekerde bedrag en nooit hoger dan tot het oude inkomen.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer de noodzakelijke medische behandeling van verzekerde vertraagt, omdat de behandelende zorgverlener of de zorginstelling waar de medische behandeling zal worden uitgevoerd een wachtlijst hanteert, kan verzekerde aanspraak maken op onze wachtlijstbemiddeling.

 

Orgaandonatie.

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. De eigen risicotermijn wordt niet toegepast.

 

Preventie

Mensen willen graag gezond en met plezier werken. Daar helpen we onze verzekerden graag bij door:

– Elestia, onafhankelijke coaching. Kosteloos voor verzekerden en inwonende gezinsleden. Telefonisch, online en face-to-facediensten over onderwerpen als gezondheid, werkdruk, opvoeding en samenwerking.

– Preventie op maat bij dreigende arbeidsongeschiktheid.

– (Wetenschappelijk) onderzoek.

– Beroepsspecifieke preventietools.

– Een keer per jaar kosteloos een preventief medisch onderzoek.*

– Workshops, congressen en presentaties in samenwerking met (beroeps)organisaties.

 

Sterke en bewezen re-integratieaanpak

Wanneer werken niet meer lukt, zorgen wij voor financiële zekerheid en hulp om weer aan het werk te gaan:

– Uitgangspunt is een verantwoorde re-integratie in het eigen beroep.

– Re-integratieplan met ervaren teams van arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs en preventie- en re-integratiebegeleiders.

– Her- of omscholing in overleg met Movir.

– Persoonlijk preventieadvies om terugval te voorkomen.

 

* Dit geldt alleen als de voorwaarden met versienummer S&Z 2018/01 van toepassing zijn.

Bron: Rolls AOV 10-10-2018