Vergelijking Flexibele AOV met Avéro Achmea AOV

De vergelijking Flexibele AOV met Avéro Achmea AOV is gebaseerd op de verschillen in de AOV polisvoorwaarden

1/3 Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Avero Inkomen Continue Compact 3/3 Avero Inkomen Continue Compleet ao
 Model 190 (21 326 076) 07-2016  Model 42804 07-2016  Model 42804 07-2016
 Arbeidsongeschiktheidscriterium
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A  ja  nee  nee
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek B  ja  nee  nee
 Omvang van de uitkering
 25% tot  35% arbeidsongeschikt   30% van de jaarrente  percentage arbeidsongeschiktheid  percentage arbeidsongeschiktheid
 35% tot  45% arbeidsongeschikt   40% van de jaarrente  percentage arbeidsongeschiktheid  percentage arbeidsongeschiktheid
 45% tot  55% arbeidsongeschikt   50% van de jaarrente  percentage arbeidsongeschiktheid  percentage arbeidsongeschiktheid
 55% tot  65% arbeidsongeschikt   60% van de jaarrente  percentage arbeidsongeschiktheid  percentage arbeidsongeschiktheid
 65% tot  80% arbeidsongeschikt   75% van de jaarrente  percentage arbeidsongeschiktheid  percentage arbeidsongeschiktheid
 80% tot 100% arbeidsongeschikt  100% van de jaarrente  percentage arbeidsongeschiktheid  percentage arbeidsongeschiktheid
 Duur van de uitkering  tot overeengekomen eindleeftijd  1, 2, 3, 4 of 5 jaar of tot gekozen eindleeftijd, afhankelijk van keuze verzekerde  1, 2, 3, 4 of 5 jaar of tot gekozen eindleeftijd, afhankelijk van keuze verzekerde
 Voorlopige dekking
 Door welk toedoen  ao door ongeval en ziekte  ao door ongeval  ao door ongeval
 Maximale uitkering  maximaal € 55.000,00  aangevraagde jaarrente  aangevraagde jaarrente
 Sluimerdekking  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen of tijdelijk in loondienst  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen, tijdelijk in loondienst of sabbatical  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen, tijdelijk in loondienst of sabbatical
 Overbruggingsregeling/Inlooprisico bij oversluiten  max 5 maanden meeverzekerd  max 4 maanden meeverzekerd  max 4 maanden meeverzekerd
 Wachttijd
 Maximale wachttijd-onderbreking  1 maand  4 weken  4 weken
 Gekozen wachttijd van toepassing bij zwangerschap  ja  niet van toepassing  ja
 Optierecht
 Verhogen jaarrente zonder medische waarborg mogelijk  ja  nee  ja
 Standaard meeverzekerd  ja  niet van toepassing  ja
 Toepassen tot leeftijd  geen maximale leeftijd  niet van toepassing  62 jaar
 Maximale stijging jaarrente zonder medische waarborg  10% van de jaarrente per jaar  niet van toepassing  10% van de jaarrente per jaar
 Periode waarin men arbeidsgeschikt moet zijn geweest  half jaar voorafgaand aan optiedatum  niet van toepassing  60 dagen voorafgaand aan optiedatum
 Aantal keer verhoging mogelijk  ieder moment  niet van toepassing  1 keer per jaar
 Termijn waarbinnen optierecht toegepast moet zijn  geen  niet van toepassing  geen
 Zwangerschap
 Uitkering  jaarrente rubriek A  uitgesloten  verzekerde jaarrente
 Duur van uitkering  maximaal 16 weken  niet van toepassing  maximaal 16 weken
 Minimale periode verzekerd voor bevallingsdatum  1 jaar  niet van toepassing  1 jaar
 Alleen als rubriek B ook meeverzekerd  nee  niet van toepassing  nee
 Extra uitkering/vergoeding
 Vergoeding voor contra-expertise (geen arbitrage)  volledige vergoeding tot kosten eigen expert, kosten daarboven in overleg met maatschappij  volledig  volledig
 Vergoeding voor periodiek geneeskundig onderzoek  1 keer per 3 jaar  geen vergoeding  1 keer per 3 jaar
 Vergoeding voor rechtsbijstand  max € 7.500,00  geen vergoeding  geen vergoeding
 Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval  2 keer jaarrente rubriek A  geen uitkering  geen uitkering
 Uitkering bij overlijden van verzekerde na ongeval  de verzekerde jaarrente  geen uitkering  geen uitkering
 Uitkering bij adoptie kind  30 maal het verzekerde dagbedrag indien eigen risico van maximaal 90 dagen  28 maal het verzekerde dagbedrag  28 maal het verzekerde dagbedrag
 Vergoeding hulpverlening buitenland  kosten van repatriëring  geen vergoeding  geen vergoeding
 Geldigheidsgebied
 Bij stationering in buitenland  indien langer dan 6 maanden alleen na toestemming  indien langer dan 3 maanden alleen na toestemming  indien langer dan 3 maanden alleen na toestemming
 Uitsluitingen
 Ongeval terwijl alcohol gebruikt  uitgesloten bij verkeersongeval indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien overmatig gebruik  uitgesloten indien overmatig gebruik
 Motorongeval tenzij meeverzekerd  uitgesloten indien bestuurder jonger dan 23 jaar  niet uitgesloten  niet uitgesloten
 Staken beroepswerkzaamheden medisch beroep i.v.m. besmetting  uitgesloten indien HIV of Hepatitis B  uitgesloten  uitgesloten
 Opzegging
 Contractduur  3 jaar (1 jaar ook mogelijk tegen premietoeslag, 5 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)  1 jaar (3 jaar ook mogelijk zonder korting)  1 jaar (3 jaar ook mogelijk zonder korting)
 Opzegtermijn  dagelijks opzegbaar tijdens eerste contractduur, daarna dagelijks opzegbaar per maand  1 maand, na afloop van eerste contracttermijn dagelijks  1 maand, na afloop van eerste contracttermijn dagelijks
 Einde uitkering
 Recht op uitkering bij beëindiging verzekering  uitkering loopt door behalve bij:

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken, misleiding en fraude

– automatisch stoppen van verzekering

 uitkering loopt door behalve bij:

– geen of minder verzekerbaar belang

– bereiken einddatum

– overlijden van verzekerde

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken

– niet voldoen verschuldigde premie en kosten

 uitkering loopt door behalve bij:

– geen of minder verzekerbaar belang

– bereiken einddatum

– overlijden van verzekerde

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken

– niet voldoen verschuldigde premie en kosten

 Bij bereiken eindleeftijd  eerste van de maand volgend op bereiken eindleeftijd  dag bereiken eindleeftijd  dag bereiken eindleeftijd
 Overlijden indien kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  1 volledige maand na de dag van overlijden  1 volledige maand na de dag van overlijden
 Overlijden indien geen kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  1 volledige maand na de dag van overlijden  1 volledige maand na de dag van overlijden
 Vrijstelling/restitutie
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B
 Restitutie bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B
 Bijzonderheden
 De Amersfoortse verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde indien deze:

· In Nederland woonachtig is.

· Niet ouder is dan 55 jaar.

· Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd.

 

De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits de ingangsdatum op of na de verzenddatum van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring ligt en het volledig ingevulde aanvraagformulier en gezondheidsverklaring na ondertekening binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen.

De Amersfoortse verleent deze voorlopige dekking ook als het volledig ingevulde aanvraagformulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse ontvangen is. De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, zijn uitgevoerd. De Amersfoortse behoudt zich het recht voor om na ontvangst van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen. De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerde jaarrente(s) tot maximaal € 55.000,-. Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is verzonden.

 

Bij arbeidsongeschiktheid wordt in overleg met verzekerde de aanpassingen van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf en de re-integratiemogelijkheden onderzocht.

 

Herstel van de verzekering

Tot één jaar nadat de verzekering geheel of gedeeltelijk is vervallen wegens tijdelijk stoppen met werkzaamheden die bij het verzekerde beroep horen heeft verzekerde het recht binnen een maand de verzekering zonder geneeskundige waarborgen in kracht te doen herstellen

 

Aanvangskorting flexibel in te vullen.

In drie jaar tijd kan een totaal van 60% korting verdeeld worden met een minimum van 5% per jaar. Bijvoorbeeld 30% in het eerste jaar, 25% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. Voor startende ondernemers jonger dan 36 jaar geldt een aanvangskorting van 90% in de eerste 3 jaar.

 

Aanvangskorting in te ruilen voor doorlopende korting

De aanvangskorting kan worden vervangen door een doorlopende korting van 7,5%. Voor startende ondernemers jonger dan 35 jaar geldt hierbij in de eerste 3 jaar een extra korting van 10% per jaar.

 

Aanvullende dienstverlening:

De maatschappij zoekt alternatieven zoals behandeling in een andere kliniek, privékliniek of in het buitenland als een medische behandeling door de wachtlijstproblematiek wordt uitgesteld.

 

Een verhoogde uitkeringsdrempel geldt alleen bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval is de uitkeringsdrempel altijd 25%.

 

Twee maal per 3 jaar wordt de verzekerde uitgenodigd om deel te nemen aan het preventieprogramma van De Amersfoortse. Het preventieprogramma is bedoeld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de gezondheid van de verzekerde te bevorderen.

 

Bij rubriek B kan als criterium ook gekozen worden voor passende arbeid waarbij er 10% korting op de premie wordt verleend.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 Premievrijstelling:

Als de klant gekozen heeft voor een tijdelijke uitkeringsduur van 5 jaar en de arbeidsongeschiktheid duurt voort nadat de uitkeringsduur is verstreken, dan mag de verzekering gedurende maximaal drie jaar zonder premiebetaling in stand blijven

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer de noodzakelijke medische behandeling van verzekerde vertraagt, omdat de behandelende zorgverlener of de zorginstelling waar de medische behandeling zal worden uitgevoerd een wachtlijst hanteert, kan verzekerde aanspraak maken op onze wachtlijstbemiddeling.

 

Gezondheidsvragen

Er worden door Avéro Achmea maar vier vragen gesteld over de gezondheid van de klant.

 

Avéro Achmea verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige ongevallendekking aan de kandidaat verzekerde. Dit geldt voor de volledige duur van het acceptatietraject.

 Wachtlijstbemiddeling

Wanneer de noodzakelijke medische behandeling van verzekerde vertraagt, omdat de behandelende zorgverlener of de zorginstelling waar de medische behandeling zal worden uitgevoerd een wachtlijst hanteert, kan verzekerde aanspraak maken op onze wachtlijstbemiddeling.

 

Vastelasten

Extra kunnen vastelasten worden meeverzekerd. Maximaal te verzekeren bedrag is € 20.000 en uitkeringsduur is 1 of 2 jaar.

 

Telefonische gezondheidsverklaring

Avéro Achmea neemt contact op met de klant om de gezondheidsverklaring via de telefoon af te nemen op een vooraf afgesproken tijdstip.

 

Avéro Achmea verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige ongevallendekking aan de kandidaat verzekerde. Dit geldt voor de volledige duur van het acceptatietraject.

 

Premievrijstelling:

Als de klant gekozen heeft voor een tijdelijke uitkeringsduur van 5 jaar en de arbeidsongeschiktheid duurt voort nadat de uitkeringsduur is verstreken, dan mag de verzekering gedurende maximaal drie jaar zonder premiebetaling in stand blijven

 

Variant voor Vrije beroepen:

Dit product kent ook een variant voor vrije beroepen:

-maximaal te verzekeren inkomen van € 250.000.

-mogelijkheid om waarnemingskosten mee te verzekeren. Maximaal te verzekeren bedrag is € 20.000 en uitkeringsduur is 1 of 2 jaar.

-gratis 24 uurs service voor counselling

 

Preventiediensten zoals gezondheid- of fitheidtest.

Bron: Rolls AOV 10-10-2018