AOV vergelijking

Vergelijking Flexibele AOV met Allianz AOV

De vergelijking Flexibele AOV met Allianz is gebaseerd op de verschillen in de AOV polisvoorwaarden

1/3 Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Allianz Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3/3 Allianz Maatwerk Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 Model 190 (21 326 076) 07-2016  AAOV 17 12-2017  MAOV17 12-2017
 Arbeidsongeschiktheidscriterium
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A  ja  nee  nee
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek B  ja  nee  nee
 Voorlopige dekking
 Aantal maanden voorlopige dekking  max 30 dagen meeverzekerd  max 90 dagen meeverzekerd  max 90 dagen meeverzekerd
 Door welk toedoen  ao door ongeval en ziekte  ao door ongeval  ao door ongeval
 Maximale uitkering  maximaal € 55.000,00  maximaal € 65.000,00  maximaal € 65.000,00
 Sluimerdekking  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen of tijdelijk in loondienst  tegen extra premie mee te verzekeren  tegen extra premie mee te verzekeren
 Overbruggingsregeling/Inlooprisico bij oversluiten  max 5 maanden meeverzekerd  max 3 maanden meeverzekerd via overbruggingsregeling  max 3 maanden meeverzekerd via overbruggingsregeling
 Wachttijd
 Maximale wachttijd-onderbreking  1 maand  4 weken  4 weken
 Optierecht
 Toepassen tot leeftijd  geen maximale leeftijd  63 jaar indien beroepsklasse 1 0f 2, 56 jaar indien beroepsklasse 3, 4 of 5  63 jaar indien beroepsklasse 1 0f 2, 56 jaar indien beroepsklasse 3, 4 of 5
 Maximale stijging jaarrente zonder medische waarborg  10% van de jaarrente per jaar  15% van jaarrente per jaar, verlaging van 15% ook mogelijk  15% van jaarrente per jaar
 Periode waarin men arbeidsgeschikt moet zijn geweest  half jaar voorafgaand aan optiedatum  2 maanden voorafgaand aan optiedatum  2 maanden voorafgaand aan optiedatum
 Aantal keer verhoging mogelijk  ieder moment  1 keer per jaar  1 keer per jaar
 Zwangerschap
 Uitkering  jaarrente rubriek A  verzekerde jaarrente  verzekerde jaarrente
 Minimale periode verzekerd voor bevallingsdatum  1 jaar  2 jaar  2 jaar
 Alleen als rubriek B ook meeverzekerd  nee  ja  ja
 Extra uitkering/vergoeding
 Vergoeding voor contra-expertise (geen arbitrage)  volledige vergoeding tot kosten eigen expert, kosten daarboven in overleg met maatschappij  volledig na toestemming voor second opinion  volledig na toestemming voor second opinion
 Vergoeding voor periodiek geneeskundig onderzoek  1 keer per 3 jaar  1 keer per 3 jaar, 1e keer 3 jaar na ingangsdatum  1 keer per 3 jaar, 1e keer 3 jaar na ingangsdatum
 Vergoeding voor arbeidsdeskundige hulp  volledig  volledig na toestemming  volledig na toestemming
 Vergoeding voor rechtsbijstand  max € 7.500,00  geen vergoeding  geen vergoeding
 Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval  2 keer jaarrente rubriek A  geen uitkering  geen uitkering
 Uitkering bij overlijden van verzekerde na ongeval  de verzekerde jaarrente  geen uitkering  geen uitkering
 Uitkering bij adoptie kind  30 maal het verzekerde dagbedrag indien eigen risico van maximaal 90 dagen  8 weken de verzekerde jaarrente rubriek A  8 weken de verzekerde jaarrente rubriek A
 Geldigheidsgebied
 Bij stationering in buitenland  indien langer dan 6 maanden alleen na toestemming  indien langer dan 2 maanden alleen na toestemming  indien langer dan 2 maanden alleen na toestemming
 Uitsluitingen
 Ongeval terwijl alcohol gebruikt  uitgesloten bij verkeersongeval indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt
 Motorongeval tenzij meeverzekerd  uitgesloten indien bestuurder jonger dan 23 jaar  niet uitgesloten  niet uitgesloten
 Gevaarlijke sporten  niet uitgesloten  niet uitgesloten, wel opgeven bij aanvraag of wijziging met kans op wijziging premie, voorwaarden of opzegging  niet uitgesloten, wel opgeven bij aanvraag of wijziging met kans op wijziging premie, voorwaarden of opzegging
 Staken beroepswerkzaamheden medisch beroep i.v.m. besmetting  uitgesloten indien HIV of Hepatitis B  niet uitgesloten indien besmet met Hepatitis B, HIV en MRSA  niet uitgesloten indien besmet met Hepatitis B, HIV en MRSA
 Opzegging
 Contractduur  3 jaar (1 jaar ook mogelijk tegen premietoeslag, 5 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)  geen  geen
 Opzegtermijn  dagelijks opzegbaar tijdens eerste contractduur, daarna dagelijks opzegbaar per maand  dagelijks (beëindiging 1 maand na opzegging)  dagelijks (beëindiging 1 maand na opzegging)
 Einde uitkering
 Recht op uitkering bij beëindiging verzekering  uitkering loopt door behalve bij:

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken, misleiding en fraude

– automatisch stoppen van verzekering

 uitkering loopt door behalve bij:

– geen of minder verzekerbaar belang

– bereiken einddatum

– overlijden van verzekerde

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken

– niet voldoen verschuldigde premie en kosten

 uitkering loopt door behalve bij:

– geen of minder verzekerbaar belang

– bereiken einddatum

– overlijden van verzekerde

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken

– niet voldoen verschuldigde premie en kosten

 Overlijden indien kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  3 maanden na de dag van overlijden indien gehuwd of samenwonend, anders direct na overlijden  3 maanden na de dag van overlijden indien gehuwd of samenwonend, anders direct na overlijden
 Overlijden indien geen kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  3 maanden na de dag van overlijden indien gehuwd of samenwonend, anders direct na overlijden  3 maanden na de dag van overlijden indien gehuwd of samenwonend, anders direct na overlijden
 Vrijstelling/restitutie
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B
 Restitutie bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B
 Bijzonderheden
 De Amersfoortse verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde indien deze:

· In Nederland woonachtig is.

· Niet ouder is dan 55 jaar.

· Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd.

 

De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits de ingangsdatum op of na de verzenddatum van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring ligt en het volledig ingevulde aanvraagformulier en gezondheidsverklaring na ondertekening binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen.

De Amersfoortse verleent deze voorlopige dekking ook als het volledig ingevulde aanvraagformulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse ontvangen is. De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, zijn uitgevoerd. De Amersfoortse behoudt zich het recht voor om na ontvangst van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen. De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerde jaarrente(s) tot maximaal € 55.000,-. Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is verzonden.

 

Bij arbeidsongeschiktheid wordt in overleg met verzekerde de aanpassingen van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf en de re-integratiemogelijkheden onderzocht.

 

Herstel van de verzekering

Tot één jaar nadat de verzekering geheel of gedeeltelijk is vervallen wegens tijdelijk stoppen met werkzaamheden die bij het verzekerde beroep horen heeft verzekerde het recht binnen een maand de verzekering zonder geneeskundige waarborgen in kracht te doen herstellen

 

Aanvangskorting flexibel in te vullen.

In drie jaar tijd kan een totaal van 60% korting verdeeld worden met een minimum van 5% per jaar. Bijvoorbeeld 30% in het eerste jaar, 25% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. Voor startende ondernemers jonger dan 36 jaar geldt een aanvangskorting van 90% in de eerste 3 jaar.

 

Aanvangskorting in te ruilen voor doorlopende korting

De aanvangskorting kan worden vervangen door een doorlopende korting van 7,5%. Voor startende ondernemers jonger dan 35 jaar geldt hierbij in de eerste 3 jaar een extra korting van 10% per jaar.

 

Aanvullende dienstverlening:

De maatschappij zoekt alternatieven zoals behandeling in een andere kliniek, privékliniek of in het buitenland als een medische behandeling door de wachtlijstproblematiek wordt uitgesteld.

 

Een verhoogde uitkeringsdrempel geldt alleen bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval is de uitkeringsdrempel altijd 25%.

 

Twee maal per 3 jaar wordt de verzekerde uitgenodigd om deel te nemen aan het preventieprogramma van De Amersfoortse. Het preventieprogramma is bedoeld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de gezondheid van de verzekerde te bevorderen.

 

Bij rubriek B kan als criterium ook gekozen worden voor passende arbeid waarbij er 10% korting op de premie wordt verleend.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 Preventief arbeidsdeskundig advies: volledig of gedeeltelijk na toestemming

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 U kunt deze verzekering 3 jaar na de ingangsdatum, zonder medische keuring, omzetten naar een uitkering tot eindleeftijd.Wilt u de verzekering omzetten dan kunt u hiervoor een wijzigingsverzoek indienen per de hoofdpremievervaldatum. U moet ons minstens 3 maanden voor de hoofdpremievervaldatum een brief of e-mail sturen waarin u dit aanvraagt. Wel gelden de volgende zaken:

– De ingangsdatum van de verzekering blijft gelijk.

– Wij zetten de verzekering niet om als u 55 jaar of ouder bent op de hoofdpremievervaldatum.

– Wij zetten de verzekering niet om als u arbeidsongeschikt bent of als u na de ingangsdatum van deze verzekering langer dan 10 dagen aaneengesloten door gezondheidsklachten, ziekte, kwaal, gebrek of ongeval uw werkzaamheden niet heeft kunnen uitvoeren.

– De gekozen verzekerde bedragen, eindleeftijd, eigen risicoperiode, indexering en uitkeringsdrempel blijven gelijk.

 

Wilt u uw verzekering omzetten naar een kortlopende uitkering dan kunt u hiervoor, op een voor u gewenst moment, een verzoek indienen. Wij zullen dan de verzekering aanpassen. Als u 3 jaar na ingangsdatum de verzekering wilt terugzetten naar een uitkering tot eindleeftijd dan gelden eerder genoemde voorwaarden.

 

Preventief arbeidsdeskundig advies: volledig of gedeeltelijk na toestemming

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Bron: Rolls AOV 10-10-2018