AOV vergelijking

Vergelijking Flexibele AOV en de Goudse AOV

De vergelijking Flexibele AOV met de Goudse AOV is gebaseerd op de verschillen in de AOV polisvoorwaarden

1/2 Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/2 Goudse Ondernemers AOV
 Model 190 (21 326 076) 07-2016  3.0 04-2017
 Arbeidsongeschiktheidscriterium
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A  ja  nee
 Verzekerde ongeschikt volgens rubriek B  beroepswerkzaamheden of passende werkzaamheden afhankelijk van keuze verzekerde  beroepswerkzaamheden
 Voorlopige dekking
 Aantal maanden voorlopige dekking  max 30 dagen meeverzekerd  max 90 dagen meeverzekerd
 Door welk toedoen  ao door ongeval en ziekte  ao door ongeval
 Maximale uitkering  maximaal € 55.000,00  aangevraagde jaarrente
 Sluimerdekking  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen of tijdelijk in loondienst  gedurende maximaal 1 jaar als gevolg van ophouden uitoefenen op polis vermelde beroep anders dan ao
 Overbruggingsregeling/Inlooprisico bij oversluiten  max 5 maanden meeverzekerd  max 6 maanden meeverzekerd
 Wachttijd
 Maximale wachttijd-onderbreking  1 maand  4 weken
 Optierecht
 Toepassen tot leeftijd  geen maximale leeftijd  55 jaar
 Aantal keer verhoging mogelijk  ieder moment  1 keer per jaar
 Zwangerschap
 Uitkering  jaarrente rubriek A  verzekerde jaarrente
 Alleen als rubriek B ook meeverzekerd  nee  geen onderscheid tussen rubriek A en B
 Medische keuring
 Keuring vereist indien leeftijd hoger dan  geen keuring vereist  49 jaar
 Extra uitkering/vergoeding
 Vergoeding voor contra-expertise (geen arbitrage)  volledige vergoeding tot kosten eigen expert, kosten daarboven in overleg met maatschappij  volledig voor 1 contra-expertise
 Vergoeding voor periodiek geneeskundig onderzoek  1 keer per 3 jaar  geen vergoeding
 Vergoeding voor arbeidsdeskundige hulp  volledig  volledig na toestemming
 Vergoeding voor rechtsbijstand  max € 7.500,00  geen vergoeding
 Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval  2 keer jaarrente rubriek A  geen uitkering
 Uitkering bij overlijden van verzekerde na ongeval  de verzekerde jaarrente  geen uitkering
 Uitkering bij adoptie kind  30 maal het verzekerde dagbedrag indien eigen risico van maximaal 90 dagen  geen uitkering
 Vergoeding hulpverlening buitenland  kosten van repatriëring  geen vergoeding
 Geldigheidsgebied
 Bij stationering in buitenland  indien langer dan 6 maanden alleen na toestemming  indien langer dan 2 maanden alleen na toestemming
 Uitsluitingen
 Ongeval terwijl alcohol gebruikt  uitgesloten bij verkeersongeval indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt
 Gevaarlijke sporten  niet uitgesloten  uitgesloten
 Staken beroepswerkzaamheden medisch beroep i.v.m. besmetting  uitgesloten indien HIV of Hepatitis B  niet uitgesloten
 Opzegging
 Contractduur  3 jaar (1 jaar ook mogelijk tegen premietoeslag, 5 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)  1 jaar
 Opzegtermijn  dagelijks opzegbaar tijdens eerste contractduur, daarna dagelijks opzegbaar per maand  dagelijks na afloop van eerste contracttermijn (beëindiging 1 maand na opzegging)
 Einde uitkering
 Recht op uitkering bij beëindiging verzekering  uitkering loopt door behalve bij:

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken, misleiding en fraude

– automatisch stoppen van verzekering

 uitkering loopt door behalve bij:

– bereiken einddatum

– overlijden van verzekerde

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken

 Overlijden indien kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  1 volledige maand na de dag van overlijden
 Overlijden indien geen kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  1 volledige maand na de dag van overlijden
 Vrijstelling/restitutie
 Premievrijstelling in laatste verzekeringsjaar  ja, premie rubriek A en B  ja
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan uitkeringspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid
 Restitutie bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan uitkeringspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid
 Bijzonderheden
 De Amersfoortse verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde indien deze:

· In Nederland woonachtig is.

· Niet ouder is dan 55 jaar.

· Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd.

 

De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits de ingangsdatum op of na de verzenddatum van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring ligt en het volledig ingevulde aanvraagformulier en gezondheidsverklaring na ondertekening binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen.

De Amersfoortse verleent deze voorlopige dekking ook als het volledig ingevulde aanvraagformulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse ontvangen is. De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, zijn uitgevoerd. De Amersfoortse behoudt zich het recht voor om na ontvangst van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen. De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerde jaarrente(s) tot maximaal € 55.000,-. Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is verzonden.

 

Bij arbeidsongeschiktheid wordt in overleg met verzekerde de aanpassingen van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf en de re-integratiemogelijkheden onderzocht.

 

Herstel van de verzekering

Tot één jaar nadat de verzekering geheel of gedeeltelijk is vervallen wegens tijdelijk stoppen met werkzaamheden die bij het verzekerde beroep horen heeft verzekerde het recht binnen een maand de verzekering zonder geneeskundige waarborgen in kracht te doen herstellen

 

Aanvangskorting flexibel in te vullen.

In drie jaar tijd kan een totaal van 60% korting verdeeld worden met een minimum van 5% per jaar. Bijvoorbeeld 30% in het eerste jaar, 25% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. Voor startende ondernemers jonger dan 36 jaar geldt een aanvangskorting van 90% in de eerste 3 jaar.

 

Aanvangskorting in te ruilen voor doorlopende korting

De aanvangskorting kan worden vervangen door een doorlopende korting van 7,5%. Voor startende ondernemers jonger dan 35 jaar geldt hierbij in de eerste 3 jaar een extra korting van 10% per jaar.

 

Aanvullende dienstverlening:

De maatschappij zoekt alternatieven zoals behandeling in een andere kliniek, privékliniek of in het buitenland als een medische behandeling door de wachtlijstproblematiek wordt uitgesteld.

 

Een verhoogde uitkeringsdrempel geldt alleen bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval is de uitkeringsdrempel altijd 25%.

 

Twee maal per 3 jaar wordt de verzekerde uitgenodigd om deel te nemen aan het preventieprogramma van De Amersfoortse. Het preventieprogramma is bedoeld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de gezondheid van de verzekerde te bevorderen.

 

Bij rubriek B kan als criterium ook gekozen worden voor passende arbeid waarbij er 10% korting op de premie wordt verleend.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 Beheerartikel (artikel 4.7.2)

In het beheerartikel staat beschreven dat de Goudse de mogelijkheid heeft om jaarlijks de premie te verlagen of te verhogen met een maximum van 7,5%. Ieder jaar informeert de Goudse de verzekeringnemer of de premie wijzigt of gelijk blijft.

De Goudse beoordeelt de premie jaarlijks op basis van:

– de kans dat iemand in die groep arbeidsongeschikt wordt;

– de kans op herstel;

– de hoogte van de rekenrente;

– het economische klimaat;

– maatschappelijke trends.

 

En-bloc artikel (4.7.3)

Het en-bloc artikel wordt in de nieuwe polisvoorwaarden alleen nog maar gebruikt bij:

– wetswijzigingen die gevolgen hebben voor de uitvoering van de verzekering;

– het ernstig onder druk staan van de solvabiliteit van Goudse Schadeverzekeringen N.V.

 

 

Preventieve diensten

Ook als u gewoon aan het werk bent, heeft u veel aan de Ondernemers-AOV. Om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, bieden wij u namelijk toegang tot twee preventieve diensten waar u kosteloos gebruik van kunt maken:

De Persoonlijke Gezondheidscheck van Niped en Persoonlijke coaching voor u en uw gezinsleden door Resilians.

 

Wat is De Persoonlijke Gezondheidscheck?

Dit is een online inventarisatie van gezondheidsrisico’s op vier gebieden: leefstijl, omgeving, erfelijkheid en artsbezoek. Dit leidt tot een risicoprofiel van de gezondheid van uw relatie en passend advies voor het ondernemen van acties ter verbetering van de gezondheid. Van een advies om gezonder te eten of meer te sporten tot een verwijzing naar een arts. De kracht van het kompas zit in het feit dat alleen die elementen worden gemeten waarvoor preventie mogelijk is. De Persoonlijke Gezondheidscheck is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wordt aangepast op basis van nieuwe inzichten. Uw relatie krijgt De Persoonlijke Gezondheidscheck jaarlijks automatisch aangeboden via een e-mail door de dienstverlener Niped.

 

Wat is persoonlijke coaching?

Persoonlijke coaching is begeleiding om uw persoonlijke effectiviteit en mentale veerkracht te verbeteren. U kunt zelf kiezen uit telefonische, face-to-face of online coaching. Veel cliënten die gebruik maakten van de coaching zijn onder de indruk van de ideeën, inzichten en resultaten die zij zelf in korte tijd, soms al na één gesprek, krijgen of realiseren. De dienstverlening is kosteloos en beschikbaar voor u én voor uw gezinsleden. De persoonlijke coaching wordt uitgevoerd door Resilians.

Wilt u meer weten over de persoonlijke coaching of over Resilians? Bezoek dan de webs ite resilians.nl/goudse.

 

Uitbreiding begrip arbeidsongeschiktheid

Van arbeidsongeschiktheid is ook sprake als:

– de verzekerde een (para)medisch beroep uitoefent; én

– drager is van het hepatitis B-virus, een ander virus of een bacterie; én

– dit virus of deze bacterie een risico vormt voor de patiënt; én

– de verzekerde in verband daarmee het beroep dat op het polisblad is vermeld niet mag uitoefenen, op grond van algemene richtlijnen voor de geneeskundige behandeling.

 

Voortzettingsgarantie

Als het verzekerde bedrag is verlaagd, heeft verzekerde het recht om binnen drie jaar na de verlaging het verzekerde bedrag weer te verhogen tot het verzekerde bedrag dat gold voor de verlaging.

 

Re-integratie overeenkomst

Wordt de verzekering voortgezet met een nieuwe beroepsomschrijving of de verzekerde gaat in loondienst werken, dan bieden wij verzekerde een re-integratieovereenkomst aan. Daarin maken wij afspraken met verzekerde, onder andere over:

– het recht op een aanvullende uitkering als verzekerde in het nieuwe beroep minder inkomen heeft dan u in het vorige beroep;

– het recht om de uitkering opnieuw te laten ingaan (zonder eigenrisicotermijn) als verzekerde het nieuwe beroep onverhoopt zou moeten stoppen;

– de termijn waarbinnen deze rechten gelden.

 

Orgaandonatie.

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. De eigen risicotermijn wordt niet toegepast.

Bron: Rolls AOV 10-10-2018