AOV vergelijking

Vergelijking Flexibele AOV met Reaal AOV

De vergelijking Flexibele AOV met Reaal AOV is gebaseerd op de verschillen in de AOV polisvoorwaarden

Product 1/3 Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 REAAL Ondernemers AOV 3/3 REAAL UNIM AOV (beroeps)
Polisvoorwaarden  Model 190 (21 326 076) 07-2016  0117 07-2018  0117 07-2018
 Arbeidsongeschiktheidscriterium
 Verzekerde ongeschikt volgens rubriek A  beroepswerkzaamheden  beroepswerkzaamheden  beroepswerkzaamheden met maximaal 60 uur per week voor verzekerden tot de leeftijd van 50 jaar, maximaal 55 uur per week voor verzekerden van 50 tot 55 jaar vallen en maximaal 50 uur per week voor verzekerden vanaf 55 jaar
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A  ja  nee  nee
 Verzekerde ongeschikt volgens rubriek B  beroepswerkzaamheden of passende werkzaamheden afhankelijk van keuze verzekerde  beroepswerkzaamheden of passende werkzaamheden afhankelijk van keuze verzekerde  beroepswerkzaamheden met maximaal 60 uur per week voor verzekerden tot de leeftijd van 50 jaar, maximaal 55 uur per week voor verzekerden van 50 tot 55 jaar vallen en maximaal 50 uur per week voor verzekerden vanaf 55 jaar
 Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek B  ja  nee  nee
 Omvang van de uitkering
 Correctiebepaling bij arbeidsongeschiktheid  nee  nee  ja
 Voorlopige dekking
 Aantal maanden voorlopige dekking  max 30 dagen meeverzekerd  max 90 dagen meeverzekerd  De voorlopige dekking geldt gedurende het acceptatieproject. Daarnaast kan men via een overbruggingsregeling ervoor kiezen om de ingangsdatum van de polis uit te stellen tot maximaal 6 maanden na acceptatie
 Door welk toedoen  ao door ongeval en ziekte  ao door ongeval  ao door ongeval
 Maximale uitkering  maximaal € 55.000,00  maximaal € 55.000,00  maximaal € 125,00 per dag en maximale uitkeringsduur 730 dagen
 Sluimerdekking  gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen of tijdelijk in loondienst  gedurende maximaal 1 jaar als gevolg van ophouden uitoefenen op polis vermelde beroep anders dan ao  gedurende maximaal 3, 6, 9 of 12 maanden afhankelijk van keuze verzekerde, als gevolg van ophouden uitoefenen op polis vermelde beroep anders dan ao.
 Overbruggingsregeling/Inlooprisico bij oversluiten  max 5 maanden meeverzekerd  dit kan naar keuze worden verzekerd via de overbruggingsregeling  dit kan naar keuze worden verzekerd via de overbruggingsregeling
 Wachttijd
 Maximale wachttijd-onderbreking  1 maand  90 dagen  90 dagen
 Optierecht
 Toepassen tot leeftijd  geen maximale leeftijd  geen maximale leeftijd  60 jaar
 Maximale stijging jaarrente zonder medische waarborg  10% van de jaarrente per jaar  15% van jaarrente per jaar  10% van de jaarrente per jaar
 Periode waarin men arbeidsgeschikt moet zijn geweest  half jaar voorafgaand aan optiedatum  60 dagen voorafgaand aan optiedatum  90 dagen voorafgaande aan optiedatum
 Aantal keer verhoging mogelijk  ieder moment  1 keer per jaar  1 keer per jaar
 Termijn waarbinnen optierecht toegepast moet zijn  geen  voor 1 juli  voor 1 juli
 Zwangerschap
 Uitkering  jaarrente rubriek A  50% jaarrente van rubriek A  25% van de verzekerde daguitkering
 Alleen als rubriek B ook meeverzekerd  nee  nee  geen onderscheid tussen rubriek A en B
 Extra uitkering/vergoeding
 Vergoeding voor contra-expertise (geen arbitrage)  volledige vergoeding tot kosten eigen expert, kosten daarboven in overleg met maatschappij  volledig  volledig
 Vergoeding voor periodiek geneeskundig onderzoek  1 keer per 3 jaar  1 keer per jaar  1 keer per jaar
 Vergoeding voor arbeidsdeskundige hulp  volledig  volledig na toestemming  volledig na toestemming
 Vergoeding voor rechtsbijstand  max € 7.500,00  geen vergoeding  geen vergoeding
 Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval  2 keer jaarrente rubriek A  geen uitkering  geen uitkering
 Uitkering bij overlijden van verzekerde na ongeval  de verzekerde jaarrente  geen uitkering  geen uitkering
 Uitkering bij overlijden gezinslid/partner  geen uitkering  90 dagen op basis van de verzekerde jaarrente indien rubriek A is meeverzekerd en eigen risico minder dan 90 dagen  90 dagen op basis van de verzekerd daguitkering mits eigen risico minder dan 90 dagen
 Uitkering bij adoptie kind  30 maal het verzekerde dagbedrag indien eigen risico van maximaal 90 dagen  30 dagen op basis van de verzekerde jaarrente indien rubriek A is meeverzekerd en eigen risico van maximaal 90 dagen  geen uitkering
 Vergoeding hulpverlening buitenland  kosten van repatriëring  geen vergoeding  geen vergoeding
 Geldigheidsgebied
 Bij stationering in buitenland  indien langer dan 6 maanden alleen na toestemming  indien langer dan 3 maanden alleen na toestemming  indien langer dan 90 dagen alleen na toestemming
 Uitsluitingen
 Ongeval terwijl alcohol gebruikt  uitgesloten bij verkeersongeval indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt  uitgesloten indien overmatig gebruik
 Motorongeval tenzij meeverzekerd  uitgesloten indien bestuurder jonger dan 23 jaar  niet uitgesloten  niet uitgesloten
 Gevaarlijke sporten  niet uitgesloten  niet uitgesloten, bij gemotoriseerde sporten, vliegsporten of parasporten wel opgeven bij aanvraag of wijziging met kans op wijziging premie, voorwaarden of opzegging  niet uitgesloten, bij deelname met vliegtuigen aan wedstrijden, acrobatiek en recordpogingen wel opgeven bij aanvraag of wijziging met kans op wijziging premie, voorwaarden of opzegging
 Staken beroepswerkzaamheden medisch beroep i.v.m. besmetting  uitgesloten indien HIV of Hepatitis B  uitgesloten  niet uitgesloten indien besmet met Hepatitis B en MRSA
 Opzegging
 Contractduur  3 jaar (1 jaar ook mogelijk tegen premietoeslag, 5 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)  1 jaar (3 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)  1 jaar (3 jaar ook mogelijk tegen premiekorting)
 Opzegtermijn  dagelijks opzegbaar tijdens eerste contractduur, daarna dagelijks opzegbaar per maand  dagelijks na afloop van eerste contracttermijn (beëindiging 1 maand na opzegging)  dagelijks na afloop van eerste contracttermijn (beëindiging 1 maand na opzegging)
 Einde uitkering
 Recht op uitkering bij beëindiging verzekering  uitkering loopt door behalve bij:

– opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken, misleiding en fraude

– automatisch stoppen van verzekering

 recht op uitkering vervalt  recht op uitkering vervalt
 Bij bereiken eindleeftijd  eerste van de maand volgend op bereiken eindleeftijd  eerste van de maand volgend op bereiken eindleeftijd  einde van het jaar waarin eindleeftijd wordt bereikt
 Overlijden indien kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  eerste van de maand volgend op overlijden  3 maanden na de dag van overlijden
 Overlijden indien geen kostwinner  3 maanden na de dag van overlijden  eerste van de maand volgend op overlijden  3 maanden na de dag van overlijden
 Vrijstelling/restitutie
 Premievrijstelling in laatste verzekeringsjaar  ja, premie rubriek A en B  ja  ja
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, evenredig aan uitkeringspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid
 Restitutie bij arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan uitkeringspercentage voor rubriek A en B indien uitkering rubriek B  ja, na 1 jaar arbeidsongeschiktheid  ja, evenredig aan arbeidsongeschiktheidspercentage na 1 jaar arbeidsongeschiktheid
 Bijzonderheden
 De Amersfoortse verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde indien deze:

· In Nederland woonachtig is.

· Niet ouder is dan 55 jaar.

· Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd.

 

De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits de ingangsdatum op of na de verzenddatum van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring ligt en het volledig ingevulde aanvraagformulier en gezondheidsverklaring na ondertekening binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen.

De Amersfoortse verleent deze voorlopige dekking ook als het volledig ingevulde aanvraagformulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 X 24 uur daarna door De Amersfoortse ontvangen is. De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, zijn uitgevoerd. De Amersfoortse behoudt zich het recht voor om na ontvangst van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen. De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerde jaarrente(s) tot maximaal € 55.000,-. Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is verzonden.

 

Bij arbeidsongeschiktheid wordt in overleg met verzekerde de aanpassingen van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf en de re-integratiemogelijkheden onderzocht.

 

Herstel van de verzekering

Tot één jaar nadat de verzekering geheel of gedeeltelijk is vervallen wegens tijdelijk stoppen met werkzaamheden die bij het verzekerde beroep horen heeft verzekerde het recht binnen een maand de verzekering zonder geneeskundige waarborgen in kracht te doen herstellen

 

Aanvangskorting flexibel in te vullen.

In drie jaar tijd kan een totaal van 60% korting verdeeld worden met een minimum van 5% per jaar. Bijvoorbeeld 30% in het eerste jaar, 25% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. Voor startende ondernemers jonger dan 36 jaar geldt een aanvangskorting van 90% in de eerste 3 jaar.

 

Aanvangskorting in te ruilen voor doorlopende korting

De aanvangskorting kan worden vervangen door een doorlopende korting van 7,5%. Voor startende ondernemers jonger dan 35 jaar geldt hierbij in de eerste 3 jaar een extra korting van 10% per jaar.

 

Aanvullende dienstverlening:

De maatschappij zoekt alternatieven zoals behandeling in een andere kliniek, privékliniek of in het buitenland als een medische behandeling door de wachtlijstproblematiek wordt uitgesteld.

 

Een verhoogde uitkeringsdrempel geldt alleen bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval is de uitkeringsdrempel altijd 25%.

 

Twee maal per 3 jaar wordt de verzekerde uitgenodigd om deel te nemen aan het preventieprogramma van De Amersfoortse. Het preventieprogramma is bedoeld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de gezondheid van de verzekerde te bevorderen.

 

Bij rubriek B kan als criterium ook gekozen worden voor passende arbeid waarbij er 10% korting op de premie wordt verleend.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 Tele acceptatie

Acceptatie vindt plaats via het proces van tele-acceptatie

– Persoonlijk contact door bespreken aanvraagformulier en gezondheidsverklaring met het tele-team (medisch adviseur, arbeidsdeskundige en/of teleacceptatieadviseur. Dus tele-acceptatie.

– Klant kan zelf bepalen wanneer hij gebeld wil worden voor het gesprek

– Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur

– Maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 uur en 17.30 uur

– Bij aanvang van de verzekering is geen keuring nodig. Eventueel kan uit het tele-acceptatiegesprek een gerichte keuring volgen. De keuringskosten zijn dan voor rekening van REAAL.

– Snel duidelijkheid over de vervolgstappen in het acceptatieproces

– Door persoonlijk contact snel duidelijkheid of klant kan worden geaccepteerd

 

Tele-claims

Behandeling van claims vindt plaats via het proces van tele-claims

– Goede en persoonlijke ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid.

– Claimbehandelaar is vast aanspreekpunt voor verzekerde tijdens periode van arbeidsongeschiktheid

– Binnen 2 dagen heeft verzekerde duidelijkheid over de hoogte van de uitkering

– claimbehandelaar stelt samen met verzekerde een persoonlijk re-integratieprogramma op.

– Ervaren medische dienst

– Proces verloopt voor het grootste gedeelte digitaal.

– Adviezen voor nu én voor de toekomst

 

No claimregeling

Als verzekerde twee jaar of langer geen beroep heeft gedaan op de arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt er een no claimregeling. Na deze twee jaar ontvangt verzekerde per eerstvolgende premievervaldatum een korting op de premie die kan oplopen tot 20%.

 

Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 Ondernemers die een orgaan willen doneren zijn tijdens hun operatie- en herstelperiode verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 

Extra uitkering

Als u een eigenrisicotermijn van 3 maanden of langer heeft gekozen ontvangt u eenmalig een extra uitkering bij langdurige onafgebroken

arbeidsongeschiktheid. Deze arbeidsongeschiktheid moet dan vanaf de eerst dag volledig zijn. In de tabel hieronder leest u bij welke eigenrisicotermijn en minimale duur van onafgebroken volledige arbeidsongeschiktheid u deze extra uitkering ontvangt. De extra uitkering is gebaseerd op 50% van het verzekerde dagbedrag en de duur van de eigenrisicotermijn.

 

REAAL Lijfwacht

REAAL Lijfwacht is een service bij de Unim AOV en is een dienst speciaal voor ondernemers gericht op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. REAAL Lijfwacht is een service die zowel online als per telefoon is te bereiken met vragen en voor informatie. Lijfwacht bestaat uit een team van specialisten die alles weten op het gebied van preventie en re-integratie. Zij zijn deskundig op het gebied van arbeid en gezondheid. Via REAAL Lijfwacht ontvangt verzekerde persoonlijke begeleiding van de deskundigen die getraind zijn om verzekerde te ondersteunen bij zaken waar verzekerde in de praktijk tegenaan loopt. REAAL Lijfwacht biedt verzekerde naast persoonlijke ondersteuning en advies, de mogelijkheid om arbeidsongeschiktheid in een vroeg stadium te onderkennen en zo arbeidsuitval te voorkomen.

 

Adviezen, ondersteuning en jaarlijkse gesprekken door REAAL Lijfwacht zijn gratis. De premie wordt ook niet verhoogd als verzekerde gebruikmaakt van deze service. Afhankelijk van eventuele andere preventieve maatregelen die voort kunnen komen uit een vervolgtraject, bekijkt REAAL per situatie of de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed. REAAL behoudt het recht om de service Lijfwacht aan te passen of in te trekken.

 

Tele acceptatie

Acceptatie vindt plaats via het proces van tele-acceptatie

– Persoonlijk contact door bespreken aanvraagformulier en gezondheidsverklaring met het tele-team (medisch adviseur, arbeidsdeskundige en/of teleacceptatieadviseur. Dus tele-acceptatie.

– Klant kan zelf bepalen wanneer hij gebeld wil worden voor het gesprek

– Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur

– Maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 uur en 17.30 uur

– Bij aanvang van de verzekering is geen keuring nodig. Eventueel kan uit het tele-acceptatiegesprek een gerichte keuring volgen. De keuringskosten zijn dan voor rekening van REAAL.

– Snel duidelijkheid over de vervolgstappen in het acceptatieproces

– Door persoonlijk contact snel duidelijkheid of klant kan worden geaccepteerd

 

Tele-claims

Behandeling van claims vindt plaats via het proces van tele-claims

– Goede en persoonlijke ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid.

– Claimbehandelaar is vast aanspreekpunt voor verzekerde tijdens periode van arbeidsongeschiktheid

– Binnen 2 dagen heeft verzekerde duidelijkheid over de hoogte van de uitkering

– claimbehandelaar stelt samen met verzekerde een persoonlijk re-integratieprogramma op.

– Ervaren medische dienst

– Proces verloopt voor het grootste gedeelte digitaal.

– Adviezen voor nu én voor de toekomst

 

Deze maatschappij kent, in plaats van rubriek A en B, een langlopende verzekering (keert tot gekozen eindleeftijd uit).

 

Bij arbeidsongeschiktheid geschiedt de verzekerde uitkering over zeven dagen per week (ook zon- en feestdagen).

 

Bij een langlopende verzekering met een wachttijd van 3, 6, 12 of 24 maanden heeft de verzekerde bij onafgebroken en volledige arbeidsongeschiktheid gedurende een periode van meer dan 6, 12  resp 24  maanden recht op een eenmalige uitkering van 50% van verzekerde daguitkering over de eigen risicotermijn.

Bron: Rolls AOV 10-10-2018